باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس ادبیات فارسی، پایه نهم مورخ ۱۵ فروردین
فیلم کلاس ادبیات فارسی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس تفکر و سبک زندگی، پایه هشتم مورخ ۱۵ فروردین
فیلم کلاس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس زبان انگلیسی، پایه دوازدهم مورخ ۱۴ فروردین
فیلم کلاس زبان انگلیسی، پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس ادبیات فارسی، پایه یازدهم مورخ ۱۴ فروردین
فیلم کلاس ادبیات فارسی، پایه یازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس هدیه های آسمانی، پایه ششم ابتدایی مورخ ۱۴ فروردین
فیلم کلاس هدیه های آسمانی، پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس هدیه های آسمانی، پایه دوم ابتدایی مورخ ۱۴ فروردین
فیلم کلاس هدیه های آسمانی، پایه دوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس مطالعات اجتماعی، پایه چهارم مورخ ۱۴ فروردین
فیلم کلاس مطالعات اجتماعی، پایه چهارم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس فرهنگ و هنر، پایه هشتم مورخ ۱۴ فروردین
فیلم کلاس فرهنگ و هنر، پایه هشتم، درس ۱۴ که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس فارسی و نگارش، پایه اول ابتدایی مورخ ۱۴ فروردین
فیلم کلاس فارسی و نگارش، پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران -دانلود فیلم کلاس ریاضی، پایه پنجم ابتدایی مورخ ۱۴ فروردین
فیلم کلاس ریاضی، پایه پنجم ابتدایی، درس ۱۴ که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.