هفتمین جلسه شورای پنجم شهر تهران با حضور مهدی حجت معاون شهرسازی شهرداری و علی ربیعی وزیر کار،رفاه و تعاون صبح روز سه شنبه 21 شهریور برگزار شد.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس