تکرار سینمایی۰۰:۰۰
سخنرانی۰۶:۱۵
انیمیشن۰۶:۵۰
منتخب شبکه نسیم۰۷:۰۰
تکرار سریال۰۸:۰۰
کلاه قرمزی۰۹:۰۰
سینمایی۱۰:۰۰
انیمیشن۱۱:۳۰
تکرار سخنرانی مذهبی۱۲:۰۰
شکرستان۱۳:۳۰
تکرار سینمایی۱۵:۰۰
بچه های آفتاب۱۵:۳۰
اخبار استان۱۶:۴۵
بچه های آفتاب۱۷:۰۰
طنز پیشگان۱۸:۳۰
ستارگان امید۱۹:۳۰
مستند۲۰:۰۰
اخبار استان۲۰:۴۵
شونشینی۲۱:۱۰
کاووش در اعماق خلیج فارس۲۲:۰۰
قرار همدلی۲۲:۱۵
علی البدل۲۳:۰۰
تکرار سینمایی۲۳:۵۹