صبح امروز بیست و پنجم بهمن ماه مسابقات تیراندازی با کمان وابستگان نظامی و افسران رابط کشور ها در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس