با مطالعه این خبر آزمایش خون خود را پیش از مراجعه به پزشک تفسیر کنید.

آزمایش خون/ خواندن آزمایش خونبه گزارش  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزمایش خون به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین  آزمایشاتی است که در بین افراد مختلف صورت می گیرد. آزمایش خون (CBC) جهت تشخیص بسیاری از بیماری ها و از همه مهم تر نشان دادن شرایط حیاتی و کلی بدن دارای اهمیت زیادی است.    به همین جهت آشنایی با نحوه خواندن آزمایش خون می تواند کمک خوبی برای خود افراد باشد. در این مقاله می خواهیم شما را با اصطلاحات و حروف اختصاری آزمایش خون و تفاسیر آن ها آشنا کنیم.

 حروف اختصاری  در هر آزمایش

FBS قند خون ناشتا      MCHC: غلظت متوسط هموگلوبین      WBC:شمارش  گلبول های سفید     RBC: شمارش گلبول های قرمز     HB: هموگلوبین   

 HC :هماتوکریت   HCV:حجم متوسط گلبول های قرمز بدن     HCH:میزان متوسط هموگلوبین در گلبول های قرمز خون   

 R.D.W :ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز    PLT :شمارش پلاکت ها     PTE :درصد پلاکت ها     MPV :حجم متوسط پلاکت ها     

MCH:وزن متوسط هموگلوبین    MCV:حجم متوسط هموگلوبین        M/E :نسبت سلول های زاینده گلبول های سفید به قرمز      RDWپهنای گلبول قرمز در منحنی     UA:تجزیه کامل ادرار      TGs:تری گلیسیرید   

 HCG :تست حاملگی       FSB :آزمایش قندخون

اصطلاحات آزمایش خون 

WBC : مخفف WHITE BLOOD CELL  و  به تعداد و شمار ش سلول های سفید خون اشاره  دارد که  دارای نوتروفیل – منوسیت – لنفوسیت – بازوفیل – ائوزینوفیل  است.

RBC : مخفف RED BLOOD CELL و به معنی  تعداد گلبول های قرمز خون است.

HGB : مخفف HEMOGLOBIN  و نشان از آن میزان رنگ دانه خون انسان است.مقدار هموگلوبین کم خونی یا پرخون بودن بدن را تعیین می کند.

PLT: مخفف PLATELET  و به تعداد سلول هایی به نام پلاکت در خون اشاره می کند. پلاکت  در انعقاد خون نقش داشته  و تعداد آن ها مرتبط با بیماریهای انعقادی خون است.

       HCT : مخفف HEMATOCRIT و به معنی  نسبت حجم سلولی خون و بخش مایع خون است.

MCV :  مخفف MEAN CORPOSCULAR VOLUME  و به معنی حجم گلبول های سرخ خون است.

NEU : مخفف   NEUTROPHIL   است که از سایر  گلبول های سفید مهم خون است.   بیشتر اوقات افزایش و کاهش در تعداد آن مربوط  به بیماری های عفونی و باکتریایی  است 

CBC : مخفف CELL BLOOD COUNT  به معنی   شمارش و اندازه گیری تمام مقادیر قابل اندازه گیری و قابل محاسبه خون  است. که WBC – RBC – HCT-HGB-PLT-MCH-MCV-MCHC-MPV-RDW-…… را شامل می شود .

Lym : مخفف LYMPHOCYTE است که ازلحاظ  تعداد از گلبول های سفید مهم خون  است. بیشتر اوقات  کاهش یا افزایش در میزان این سلول خونی هم مربوط به  بیماری های  ویروسی است .

Rdw : مخفف کلمه red blood  cell ditribution width  است. با کمک این  عبارت  میزان یک نواختی یا عدم یک نواختی اندازه گلبول های قرمز خون مشخص می شود.هر چه مقدار این عدد کم تر باشد ، گلبول های قرمز خون یک دست تر هستند. چنان چه به بیماری های آنیزوسایتوزیس و پویکیلوسایتوزیس  شک کردید به اندکس گلبول قرمز خون مراجعه کنید.

MCHC :مخفف  عبارت MEAN CORPOSULAR HEMOGLOBIN CONECTRTION است. این عبارت  یه میزان غلظت متوسط هموگلوبین در سلول قرمز اشاره دارد.

MCH: مخفف عبارت MEAN CORPOSCULAR OF HEMOGLOBIN  است و به میزان متوسط هموگلوبین در هرسلول اشاره می کند.

PRO : مخفف PROTEIN  است  و برای اندازه گیری کل پروتئین های سرمی به کار می رود.

ALT: مخففALANINE  TRANSAMINASE  است.  مثل AST یک آنزیم به شمار می رود که در همان بافت هایی که ASTهست،  این آنزیم نیز وجود دارد. هم چنین  مقدار  بالای این آنزیم مربوط به همان بیماری های AST است.

 AST: مخفف عبارت ASPARTATAE TRANSINASE است. این آنزیم در قسمت های مختلف بدن  مانند کبد، قلب ،گلبول های قرمز و .. حضور دارد.  بالا بودن این آنزیم در مقدار غیر طبیعی نشان از  بیماری در فرد است. از جمله بیماری هایی مانند همولیز درون عروقی ،آسیب های کبدی ناشی از هپاتیت و یا کبد چرب،  آسیب های قلبی از این دسته اند.

Cr : مخفف کلمه creatinne است. این جسم آلی در داخل بدن از ماده ای به اسم  کراتین فسفات  تهیه می شود که در عضلات بدن تولید می گردد . مقدار این جسم  به توده عضلانی افراد مختلف بستگی دارد.  برای نمونه در نوزادان کم تر و در مردان بیش تر است.

Bun : مخفف blood  urea nitrogen  است. سنجش این پارامتر سرمی جهت ارزیایی عملکرد کلیه مهم و مفید است.  اوره به عنوان محصولی فرعی  که ازمتابولیسم پروتئین ها در کبد تولید می گردد و در واقع  ضایعات حاصل از مصرف پروتئین را به شکل اوره از کلیه دفع می کند. بنابراین مسئله خوبی برای بررسی  عملکرد کلیه است.

 

آزمایش خون/ خواندن آزمایش خونw

G6pd: مخفف عبارت glucose6  phosphate  dehydrogenase است.  نوعی آنزیم درون سلولی که در گلبول های  قرمز هم پیدا می شود. این آنزیم در گلبول های قرمز یک آنزیم کلیدی  برای  محافظت از غشای گلبول های سرخ محسوب می گردد.  چنان چه این آنزیم وجود نداشته باشد، همولیز گلبول های قرمز خود به خود اتفاق می افتد و شخص  دچار آنمی حاصل  از همولیز می شود.

Diff :مخفف کلمه differential است. هدف  از آن تعیین کردن  درصد گلبول های سفید خون به صورت  چشمی است .در این آزمایش تعداد ۱۰۰ الی  ۲۰۰ عدد گلبول سفید بطور چشمی شمارش و در صد عدد انواع مختلف سلول های سفید خون گزارش می شود.اغلب  در عفونت های میکروبی نوتروفیل ها درصد بالایی پیدا می کنند و در عفونت های ویروسی بیشتر درصد لنفوسیت ها افزایش می یابد.

PBS: مخفف کلمه  Peripheral blood smear است. در این جا اسمیر خون محیطی  بدن مشاهده می شود . گزارش اشکال غیر طبیعی و اندازه های غیر طبیعی از گلبول های قرمز خون محیطی نیز تهیه می شود.

Retic : مخفف reticolocyte  از گروه سلول های قرمز خون است.  به علت  نابالغ بودن در رنگ آمیزی حیاتی شبکه هایی از رشته های ریبوزومی در آن دیده  می شود . این سلول ها اندازه بزرگی دارند. وجود  این سلول ها درخون رابطه مستقیمی با فعالیت خون سازی مغز استخوان بدن فرد دارد. تعیین کردن  درصد این سلو ل ها درخون برای  برآ ورد میزان خون سازی تاثیر دارد.

HBA1C:  در گلبول های قرمز  انواع گوناگونی  از هموگلوبین ها هست که حداکثر  غلظت را در افراد بالغ هموگلوبین نوع A تشکیل می دهد، ولی مقدار کمی از این نوع به وسیله  کربوهیدرات ها گلیکوزیله می گردد  که به آن HBA۱C گفته می شود.  این نوع از هموگلوبین در اشخاصی که  دیابتیک  دارای غلظت بیشتری  است،  در واقع نشان دهنده میزان قند خون این اشخاص طی دو سه ماه گذشته است.

BILIRUBIN :  ماده ای که از کاتابولیسن هِم ( HEME) زنجیره گلوبین تشکیل می  شود. اگر این ماده در خون افزایش یابد موجب ایجاد یرقان یا زردی می شود. یرقان می تواند ناشی از همولیز شدید گلبول های قرمز  یا ناشی از  نقص های آنزیم های  کبدی یا انسداد باشد.

CHYLOMICRONES :   شیلومیکرون به  ذراتی که  حاوی پروتئین و چربی هستند و   در واقع چربی های غذایی را از روده به کبد و عضلات و قلب انتقال می دهند و اغلب  دارای  تری گلیسرید هستند، گفته می شود.

VLDL: مخفف VERY LOW DENSITY LIPOPROTEIN و  از گروه  خانواده لیپوپروتین ها  است  (شیلومیکرون- HDL- LDL). شیلومیکرون چربی های غذایی را در خون  و  VLDL چربی های داخلی مخصوصا کلسترول را جابه جا می کند.

روش تفسیر و خواندن آزمایش خون

 

آزمایش خون/ خواندن آزمایش خون

Hgb

هموگلوبین به عنوان یکی از عنصر های اصلی تشکیل دهنده گلبول های قرمز  در برگه های آزمایش به صورت ( Hg, HGB  و Hgb  ) نوشته می شود.  هموگلوبین از اسید آمینه تشکیل یافته و  جایگاه های گوناگونی را جهت ترکیب با  اکسیژن دارا است. هم چنین در این ماده آهن نیز وجود دارد.  در محیط هایی که اکسیژن زیاد باشد با آن ترکیب می گردد ولی در محیط های کم اکسیژن  آن را آزاد می کند. با اندازه گیری کلی  هموگلوبین در واقع تعداد گلبول های قرمز مشخص می شود.

مقدار اصلی:  به صورت طبیعی در خانم ها ۱۲_ ۱۶گرم  در هر دسی لیتر و در آقایان در حدود ۱۴_ ۱۸ گرم در هر دسی لیتر است.

محدوده خطر:  چنان چه مقدار هموگلوبین از ۵ کمتر و از ۲۰ بالاتر باشد نیازمند رسیدگی فوری می شود.

علل افزایش Hgb

 • سوختگی های شدید
 • مشکلات ریوی
 • نارسایی های مزمن ریه و از دست دادن بیشتر آب
 • عوارض داروهایی مانند جنتامایسین و متیل دوپا

علل کاهش Hgb

نکته: میزان Hgb  در زمان حاملگی کم می شود. این در حالی است که خون سازی کمی بیشتر شده ولی حجم مایع بدن و خون بالا رفته و مقدار کلی  هموگلوبین در هر دسی لیتر کاهش پیدا می کند. هم چنین زندگی کردن در ارتفاعات نیز  موجب نیاز بیشتر بدن به  اکسیژن  می شود و در این بین کمبود اکسیژن محیط اطراف باعث  تولید زیاد هموگلوبین می گردد. طحال موجب تخریب سلول های پیرخون می شود . بزرگ تر شدن طحال برابر است با تخریب بیشتر سلول ها و در نتیجه  کاهش RBCو Hgb  بدن  اتفاق می افتد.

آزمایش خون/ خواندن آزمایش خون

WBC

این حروف مختصر در آزمایش خون نشان از گلبول های سفید خون دارد. با اندازه گیری کردن گلبول های سفید می توان به بیماری های عفونی در بدن پی برد.وظیفه این سلول ها دفاعی است  و در شرایط های مختلف غیر عفونی و عفونی از خود واکنش نشان می دهند.

 دو جزء مهم در شمارش WBC ها

اولی مقدار کلی گلبول های سفید در یک میلی متر خون و دیگری شمارش  جزء به جزء  خود این سلول ها است.  زیرا گلبول های سفید بدن خود تیز  از ۵ نوع مختلف تشکیل یافته اند. در برگه آزمایش خون  کلمه diff  در مقابل CBC   جهت شمارش همین انواع گوناگون گلبول های سفید خون است.

 مقدار طبیعی:  در رده سنی بزرگ سالان و کودکان بالای دو سال  مقدار طبیعی گلبول های سفید در حدود ۵_ ۱۰ هزار در هر میلی لیتر خون طبیعی است.

محدوده خطر:   مقدار کمتر از ۲۵۰۰ و بالاتر از ۳۰۰۰۰ نشان از بیماری های خطرناک دارد.

علل کاهش WBC در بدن

 • به کاهش گلبول سفید در بدن انسان به مقادیر زیر ۴۰۰۰ لکوپنی گفته می شود که علل مختلفی را دارد که عبارتند از:
 • نارسایی های مغز استخوان
 • مسمومیت های دارویی
 • عفونت های بسیار زیاد
 • سوءتغذیه
 • بیماری های خود ایمنی
 • ایدز
 • شیمی درمانی  و رادیو تراپی

علل افزایش WBC

به مقادیر بالای ۱۰۰۰۰  و افزایش گلبول سفید لکوسیتوز گفته می شود. این نشانه هایی از بیماری های عفونی، التهاب، تخریب بافت بدن، سرطان خون و لوسمی دارد. هم چنین استرس، جراحت ، ضربه و تب نیز موجب افزایش مقدار WBC  می گردد.

نکته: وظیفه اصلی گلبول های سفید  مبارزه با عفونت و حذف عوامل  مزاحم و خارجی آن است. هم چنین در آلرژی ها نیز این سلول ها مسئول بروز واکنش هستند. هر نوع تغییر در WBC ها نشانه ای از عفونت، استرس یا ویروس و... است. هم چنین فعالیت های ورزشی و بدنی سنگین،حاملگی و زایمان  نیز باعث افزایش تعداد WBC ها می شود.

آزمایش خون/ خواندن آزمایش خون

HTC

هموتوکریت یا همان HTC  یکی از مقادیر  اندازه گیری گلبول های قرمز خون است.  HTC در صدی  از حجم کلی خون محسوب می شود که از گلبول قرمز ساخته شده است. با اندازه گیری کردن  بخش قرمز رسوب  خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه گیری می گردد.در  برخی شرایط با توجه به بیماری های مختلف که اندازه گیری RBC و Hgb  با مشکل مواجه می شود،  HTC اندازه گیری می شود تا به صورت مستقیم اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز را در خون نشان دهد.

مقادیر طبیعی: HTC در آقایان در حدود ۴۲_۵۲درصد  و برای خانم ها در حدود  ۳۷_۴۷درصد است. البته لازم به ذکر است که در خانم های حامله  بالاتر  ۳۳طبیعی به حساب می آید.

محدوده خطر: HTC  بیش تر از ۶۰ درصد و کم تر از ۱۵ درصد  خطرناک و موجب نگرانی است.

علل کاهش HTC در بدن

نکته:  بیماری هایی از قبیل بیماری  گلبول قرمز داسی شکل باعث تغییر مقدار HTC  می شوند. چنان چه اندازه های گلبول قرمز  طبیعی باشد، مقدار هموتوکریت ۳ برابر هموگلوبین خواهد بود. توجه داشته باشید که هموتوکریت نبایستی بلافاصله پس از خون ریزی شدید اندازه گیری گردد.

RBC

این حروف مخفف سلول قرمز خون است.گلبول های قرمز قسمت اصلی خون هستند. علت قرمزی این گلبول ها بخاطر هموگلوبین است که وظیفه اصلی حمل و نقل اکسیژن و دی اکسید کربن را بر عهده دارند. مقادیر طبیعی: به طور طبیعی در حدود ۴/۷_۶/۱ میلیون در هر میکرولیتر خون است.  اما برای خانم ها می تواند مقداری کم تر  و در کودکان بیشتر باشد.

علل کاهش RBC

 • خون ریزی های گوارشی
 •  خون ریزی های ناشی از محل زخم
 • سوءتغذیه
 • فقر آهن
 • کمبود ویتامین B12
 • شکسته شدن سلول های خونی یا همولیز بر اثر بیماری هایی مانند فاوسیم، مشکلات ژنتیکی مثل گلبول های قرمز سلول داسی شکل، مشکلات مغز استخوان
 • نارسایی کلیوی
 • بیماری های مزمن
 • تومورهای سرطانی
 • بیماری های روماتویید

 

آزمایش خون/ خواندن آزمایش خون

RBC Index

 •  تعیین نمودن میانگین حجم یک گویچه قرمز A_MCV
 • تعیین نمودن  میانگین مقدار هموگلوبین  در یک گویچه قرمز و .... B_ MCH
 • گزارش مرفولوری گویچه های قرمز خون- Red blood cell morphology  report d _ immature  cells report
 • گزارش سلول های نارس
 • گزارش انگل خونی  مانند انگل ماریا  در صورت مشاهده شدن - Malaria parasit report

آزمایش CBC  توسط کارشناس آزمایشگاه انجام می شود و دارای نتیجه ارزشمندی است.

علل افزایش RBC در بدن

 • وجود گلبول قرمز زیاد نشان از  ظرفیت بالای حمل اکسیژن دارد.
 • زندگی در ارتفاعات به خاطر کمبود اکسیژن
 • بیماری های ریوی
 • بیماری های مربوط به هیپوکسی مزمن
 • بیماری های مادرزادی قلبی

نکته: گلبول های قرمز پس از تولید در مغز استخوان به مدت ۱۲۰ روز در خون زندگی می کنند  و  در آخر عمر خود خرد می شوند  و به عنصر های سازنده اش تبدیل می گردند. در زمان حاملگی  مقدارRBC ها  کمتر نشان داده می شود و علت آن افزایش حجم مایع خون است.

با مطالعه این خبر آزمایش‌ خون خود را پیش از مراجعه به پزشک تفسیر کنید و با شرایط بدن و وضعیت سلامتی تان آشنا شوید. 

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
Amin
۰۱:۲۲ ۱۳ آذر ۱۴۰۰
با سلام بنده بهیار و کاردان فوریت پزشکی هستم .باتوجه به تجربه هایی که تو بیمارستان و کلاسها یاد گرفتم
واقعا عالی بود . تشکر تشگر
Iran (Islamic Republic of)
PR
۱۶:۱۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰
عالی بود واقعا مطالب اموزنده بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
سلام خیلی خیلی عالی بود بسیار زیاد متشکرم من مریض قلبی هستم وآهن خونم خیلی پایین است این اصطلاحات برایم مفید بود ممنونم
Iran (Islamic Republic of)
داود
۲۳:۲۱ ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
باسلام
بنده خیلی علاقمند به تفسیر علائم اختصاری آزمایشها بودم وبرخی راخوب میدونستم ولی دراینجا میشه گفت اطلاعاتم کامل شد .
بسیار سپاسگزاررررررررررررررم.
Iran (Islamic Republic of)
Marri
۲۲:۴۰ ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
عالی بود .. ممنونم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
عالی.ممنون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
ممنون عالی
Iran (Islamic Republic of)
مقدم
۱۷:۵۸ ۱۷ دی ۱۳۹۹
عالی بود.ممنون و سپاسگزارم.
Iran (Islamic Republic of)
حسینی
۱۴:۳۶ ۰۸ دی ۱۳۹۹
ممنون عالی
India
محمودی
۱۴:۱۰ ۰۹ آذر ۱۳۹۹
ممنونم
Iran (Islamic Republic of)
taher
۱۷:۱۴ ۰۲ آذر ۱۳۹۹
عالی بود متشکرم
Iran (Islamic Republic of)
جلال
۱۱:۱۱ ۱۲ آبان ۱۳۹۹
بسیار عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۰۲ مهر ۱۳۹۹
بسیار عالی.سپاسگزارم
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۲:۴۹ ۲۸ شهريور ۱۳۹۹
مرسي ممنونم عزیزان
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۷:۳۰ ۲۶ شهريور ۱۳۹۹
عالی
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۷:۳۰ ۲۶ شهريور ۱۳۹۹
عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۲ ۱۹ شهريور ۱۳۹۹
بسیار مفید بود
Iran (Islamic Republic of)
رها
۱۵:۰۴ ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
با سلام .بسیار عالی و مفید بود . ممنون
Iran (Islamic Republic of)
Hamta
۱۳:۵۶ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
خیلی عالی بود ممنون
Iran (Islamic Republic of)
امید
۰۱:۳۴ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
سلام فقط معنی mon چی میشه؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
مهرداد
۱۷:۴۰ ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
سلام خسته نباشید، بسیار عالی و کامل بود، ازتون سپاسگزارم
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۲:۴۰ ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
عالی بود یاشا
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۷:۲۸ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بسیار مفید و کاربردی بود. ممنون
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۱۸:۲۲ ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
سلام وقت بخیر در آزمایش خون WBCمقدارش2300 هست میشه راهنمایی کنید علتش چی می تونه باشه با تشکر.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۹ دی ۱۳۹۸
عالی ممنون
Sweden
آسمان
۱۹:۲۰ ۲۵ دی ۱۳۹۸
سلام میشه لطفا طریقه فهمیدن ازمایش هپاتیت و انزیم کبدی را بزارید ممنون خیلی فوریه
Iran (Islamic Republic of)
بهمن باقری
۱۳:۰۶ ۱۹ دی ۱۳۹۸
سلام به من گفتن پلاکت خونت خیلی کمه ۱۰۷ میخواستم بدونم مشکلم اصاسیه
Iran (Islamic Republic of)
1
۱۱:۰۳ ۱۳ مهر ۱۳۹۹
حتما به یک متخصص هماتولوژی مراجعه کنید
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۳:۲۱ ۱۷ دی ۱۳۹۸
عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۶ ۲۴ آذر ۱۳۹۸
سلام جواب آزمایش طب کار Tcho1 معنیش چیه
Iran (Islamic Republic of)
اسد
۱۴:۳۴ ۱۶ آذر ۱۳۹۸
خیلی خوب بود ممنون
Iran (Islamic Republic of)
Nima
۱۱:۰۲ ۰۳ آذر ۱۳۹۸
Mpv چی هس؟
Iran (Islamic Republic of)
مومن
۱۹:۲۶ ۲۸ مهر ۱۳۹۸
عالی ومتعالی، دست مریضاد
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۲:۳۴ ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سلام وخسته نباشی MoN به چه معناهست درآزمایش ممنون میشم اگه جواب بدین
Iran (Islamic Republic of)
گمنام
۱۱:۴۴ ۰۵ مهر ۱۳۹۸
تشکر از سایت و مجموعه عالی باشگاه خبرنگاران جوان
Iran (Islamic Republic of)
لیلا
۰۸:۴۲ ۰۴ مهر ۱۳۹۸
E o s تو ازمایش خون یعنی چی
Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۲۱:۲۰ ۰۲ مهر ۱۳۹۸
سلام پایین ازمایشم این اعداد نوشته شده یعنی من مشکل دارم Lym51.NEU46.mon1.Eos3
Iran (Islamic Republic of)
Samira
۱۸:۳۷ ۱۶ شهريور ۱۳۹۸
سلام.روزتون بخير.امروز جواب ازمايشمو گرفتم و سه مورد در اون بالا هست
RBC 5.06
HGB 15.2
PCT 0.321
اين سه مورد بالا هست.ميخواستم ببينم بالا بودن اين سه فاكتور نشون دهنده چي هست و خطرناك هست؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۱۳ شهريور ۱۳۹۸
ممنون از رتهنمایی های خوبتون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۰۴ شهريور ۱۳۹۸
سلام جواب ازمایش plt پسرم ستاره زدن شماره جلوی ستاره 204 است مشکلی داره
Iran (Islamic Republic of)
امیرحسین ب
۱۸:۲۵ ۱۴ شهريور ۱۳۹۸
عموما اعدادی که در جواب آزمایش داده میشه در یک رنج مشخصی قرار داره
در مقابل اعدادی که از رنج طبیعی بالاتر یا پایینتر باشد علامتی که معمولا ستاره هست زده میشود.
رنج نرمال هر تست برای هر سنی مقابل همون تست درج میشود
موفق باشید
Iran (Islamic Republic of)
سحر
۱۴:۴۱ ۰۴ شهريور ۱۳۹۸
علت افزایش نوروو فیلهادچیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
جواب ازمازمایکوچکترر از 100 وpositiveکوچکتراز30 یعنی چه
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۹:۳۹ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
با سلام در جواب آزمایش zn یعنی چه ؟ وزیاد بودنش به چه معناست ؟
Iran (Islamic Republic of)
محمدپارسا
۰۴:۵۸ ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
دکتر خداست .خدا نگه دار انسان هست .این پزشک ها بیمارها رو کردن موش آزمایشگاه اولش بررسی کردید آزمایش دارو بدید مگه آزمایش قابل تغییر
Iran (Islamic Republic of)
Hassan B
۱۴:۴۹ ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
سلام
خانمم سن ۳۴ساله آزمایش خون داده Lymphocyteخونش ۴۷است و ستاره دار نمایان است نگران بودم میشه توضیح بدید دلیلی چیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۹ تير ۱۳۹۸
عالی بود ممنون
Iran (Islamic Republic of)
افسانه
۰۸:۵۲ ۱۷ تير ۱۳۹۸
بسیار عالی .اجرتون باخدای رحمان
Iran (Islamic Republic of)
ساقی
۱۳:۲۱ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
سلام mxd در ازمایش خون نشونه چیه؟ طب سنتی رفتم گفتن نشونه یک ویروسه تو خون علایم سرطانه و بدنم حالت هم کهیر و انژیودم داره
Iran (Islamic Republic of)
زعفری
۲۰:۱۰ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
عا لی بود اما کامل نیست متشکر یم
Iran (Islamic Republic of)
...
۰۰:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
Mcvاز حد نرمال بیشتره.دلیلش چیه؟نشانه چیه؟خطرناکه؟
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۱۹ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
دستتون درد نکنه بسیار استفاده کردیم...فقط کاش کامل تر بود مثلا آزمایش ادرار و دیروس های معده ای و ... ولی در کل متشکرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
ممنون از شما لطفا کاملتر ش کنید بعضی چیزا رو نگفتین باتشکر سلامت باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
خیلی خوب،میتوانست عالی هم باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
سلام خیلی عالی بود سالم وسلامت باشید اجرتان با امام حسین ع
Iran (Islamic Republic of)
داود
۲۲:۲۷ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
عالی. مرسی
Iran (Islamic Republic of)
نازنین
۱۰:۳۵ ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
مرسی از شما
عالی بود
Iran (Islamic Republic of)
اسماعیل
۱۷:۲۵ ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
فدایی داری فدایی.خیلی دمتون گرم.
Germany
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
سپاس
Iran (Islamic Republic of)
غفاری
۱۲:۰۵ ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بسیار عالی بود اجرتون با امام حسین
Iran (Islamic Republic of)
راضیه
۱۶:۵۱ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
عالی بود سپاسگزارم
Iran (Islamic Republic of)
گمنام
۱۲:۱۵ ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
ممنون از ارشاد وراهنمایی خوبتان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
مرسی کمکم کردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بسیار عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
چقدر خوب میشد اگه برگه آزمایش رو فارسی مینوشتن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی گلی
۲۱:۵۲ ۲۰ دی ۱۳۹۷
سلام
خیلی خوب اصطلاحات ازمایش را توضیح داده اید متشکرم از زحمت شما
Iran (Islamic Republic of)
mehrad
۱۶:۰۷ ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بسیار عالی بود و استفاده کردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۱۶ آبان ۱۳۹۷
ممنونم از مطالب خوبتون.
Iran (Islamic Republic of)
ضرغامی
۱۲:۵۱ ۰۴ شهريور ۱۳۹۷
ممنون که دقیق هستید درکارتان ولی دقیق تر هم میشد اگر ریز آزمایشات هم درج میشد مثلادر wbc هرچه دنبال eos گشتم پیدا نکردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
خیلی خوب بود منمونم
آخرین اخبار