کد خبر: ۶۵۲۹۳۶۵
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۹
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۹
کد خبر : ۶۵۲۹۳۶۵

نمونه سوالات برتر و پر تکرار رشته انسانی پایه یازدهم را در این خبر از باشگاه خبرنگاران جوان دانلود نمایید.

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامهبه گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امتحانات رشته انسانی پایه یازدهم در دو نوبت خرداد و دی ماه برگزار می شود. در این دو بازه نیز تمامی دانش آموزان پایه یازدهم انسانی بایستی  علاوه بر مطالعه کتاب ها با خواندن نمونه سوالات نوبت دوم و اول رشته انسانی پایه  یازدهم با آمادگی کامل و ذهنی باز برای امتحانات خود آماده شوند. حل و مطالعه نمونه سوال امتحانی به دانش آموز برای تسلط بیشتر و بهتر کمک می کند. تمامی دروسی که در امتحانات رشته انسانی پایه یازدهم مطرح می شوند نیز شامل منطق ، تاریخ ، جغرافیا ، عربی ، فلسفه ، عربی ، روان شناسی ، دین و زندگی، علوم و فنون ادبی ، جامعه شناسی ، انسان و محیط زیست و کارگاه کارآفرینی است که ما در این خبر آن ها را در قالب نمونه سوالات  نوبت دوم رشته انسانی پایه یازدهم گردآوری و برای دانلود در سایت باشگاه خبرنگاران جوان قرار  داده ایم. 

 

 

 

 

نمونه سوالات  نوبت دوم رشته انسانی پایه یازدهم

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم رشته انسانی پایه یازدهم جغرافیا

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم رشته انسانی پایه یازدهم جغرافیا

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 

نمونه سوالات نوبت دوم رشته انسانی پایه یازدهم زبان انگلیسی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم رشته انسانی پایه یازدهم زبان انگلیسی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم رشته انسانی پایه یازدهم زبان انگلیسی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم رشته انسانی پایه یازدهم زبان انگلیسی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم رشته انسانی پایه یازدهم زبان انگلیسی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم انسانی پایه یازدهم  تاریخ

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم انسانی پایه یازدهم  تاریخ

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم انسانی پایه یازدهم  تاریخ

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم انسانی پایه یازدهم  تاریخ

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم انسانی پایه یازدهم ریاضی و آمار 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم انسانی پایه یازدهم ریاضی و آمار 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم انسانی پایه یازدهم ریاضی و آمار 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم انسانی پایه یازدهم ریاضی و آمار 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات نوبت دوم انسانی پایه یازدهم ریاضی و آمار 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  انسانی پایه یازدهم فلسفه 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  انسانی پایه یازدهم فلسفه 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  انسانی پایه یازدهم فلسفه 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  انسانی پایه یازدهم فلسفه 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  انسانی پایه یازدهم روانشناسی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  انسانی پایه یازدهم روانشناسی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  انسانی پایه یازدهم روانشناسی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  عربی  انسانی پایه یازدهم 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  عربی  انسانی پایه یازدهم 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات  عربی  انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 دانلود نمونه سوالات امتحانی دینی رشته انسانی پایه یازدهم 


 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 دانلود نمونه سوالات امتحانی دینی رشته انسانی پایه یازدهم 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 دانلود نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی  انسانی پایه یازدهم 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 دانلود نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی  انسانی پایه یازدهم 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 دانلود نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی  انسانی پایه یازدهم 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 

 دانلود نمونه سوال امتحانی فارسی  پایه یازدهم انسانی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 دانلود نمونه سوال امتحانی فارسی  پایه یازدهم انسانی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 دانلود نمونه سوال امتحانی فارسی  پایه یازدهم انسانی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 

 دانلود نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی  پایه یازدهم انسانی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

 

 دانلود نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی  پایه یازدهم انسانی 

 مهم ترین نمونه سوالات نوبت  دوم  رشته انسانی پایه یازدهم به همراه پاسخ نامه

با دانلود نمودن نمونه سوالات رشته انسانی پایه یازدهم  به همراه پاسخ نامه   با آمادگی و تسط کافی در جلسات امتحانی خود حضور پیدا کنید.

انتهای پیام/

سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
فاطا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
چرا زخیره نمیشه
پارمیس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
خیلی عالی ما منتظر سوالات جدید تر دیگه ای هستیم خیلی ممنون
S:A
|
United States
|
۱۹:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
سوالا کو؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هیچ نمیاد
شهناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
عالی عالی
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نمونه سوال کجاست؟!
parnia
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
ممنوووووووووووووووووووووونم....عاللللیییی....عاشقتونم .....مرررررسی...راحتم کردین خدایی!!!!!!
لیلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
واقعا عالی بود من امتحان دینی دادم مثل همین بود، خدا کنه ادامه امتحان از این سوال باشه مرسی با تشکر فراوان
ثریا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
خیلی خوبه ممنون بابت سوال ها
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
سلام.عالی بود تشکر
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
خیلی خوبه خیلی عالی
حبیب اله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
باسلام .و تشکر فراوان بهترین نمونه یوالاتی ک تاکنون دیده بودم در این سایت بود .عالی بودن عالی امید وارم برای پایه ۱۲ هم سوال بگذارید .
mohammad mehdi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
با سلام بابت نمونه سوالات واقعا ممنون خدا خیرتون بده
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
خیلی ممنون بابت سایت خوبتون . و تشکر برای نمونه سوالات .
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر