مسابقات کشوری بیماران اعصاب و روان امروز پنجشنبه 19 مهراه 1397 در مجموعه ورزشی شهید معتمدی برگزار شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس