کد خبر: ۷۰۹۲۰۷۶
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۳
گزارشی به دنبال ابتلای شماری از اهالی یک روستا به ایدز؛

ابتلای اهالی یک روستا به ایدز تیتر یک رسانه‌ها شده، به همین بهانه به بیان نکات مهمی درباره این بیماری و راه های انتقال آن پرداختیم.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته خبری مبنی بر ابتلای اهالی روستائی در لردگان چهارمحال و بختیاری به ایدز منتشر شد و جنجال های بسیاری به دنبال داشت، مردم این روستا آزمایش قند خون در مرکز بهداشت و سرنگ آلوده را علت ابتلای به بیماری عنوان کرده بودند اما در نهایت مسئولان بهداشتی کشور علت اصلی ابتلا را به مصرف سرنگ مشترک معتادان، ارتباط جنسی و تولد نوزاد از مادر آلوده منتسب کردند.
به دنبال این موضوع تصمیم گرفتیم تا با یک کارشناس بهداشت درباره بیماری ایدز، راه های تشخیص و درمان به گفت و گو بپردازیم.
 
نکات حیاتی درباره ایدز که کمتر به گوشتان خورده است +راه های پیشگیری و انتقال HIV
 

خط قرمز نیرو‌های بهداشت سلامت مردم است

احمد مهری کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان بهداشت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان با اشاره به ماجرای ابتلای اهالی چنار محمود لردگان به بیماری ایدز و ارتباط آن با مصرف سرنگ آلوده در مرکز بهداشت اظهار کرد: در ماجرای لردگان استان چهارمحال بختیاری، مردم مطمئن باشند تنها خط قرمز نیرو‌های بهداشت سلامت مردم است. تمام نیرو‌های بهداشتی کوچکترین ارائه خدمات را باید به واحد بالاتر گزارش دهند، پس نباید به هر شایعه اقدامات غیرقانونی باور کنند.

مهری ادامه داد: کاردانان و کارشناسان بهداشت در شهر‌ها و بهورزان در روستا‌ها به عنوان مراقب سلامت مردم خدمات تشخیصی، آموزشی و بهداشتی در زمینه ایدز به مردم می دهند. مردم هیچ نگرانی در زمینه استفاده از سوزن و لنست غربالگری دیابت نداشته باشند. تمام تزریقات واکسن، دارو و غربالگری دیابت به صورت ایمن و با سرنگ یا لنست یکبار مصرف است و به هیچ وجه جای نگرانی نیست.


بیشتر بخوانید:واکنش وزیر بهداشت به ماجرای ابتلای اهالی یک روستا به ایدز 


نکات حیاتی درباره ایدز که کمتر به گوشتان خورده است +راه های پیشگیری و انتقال HIV

آمار مبتلایان به ایدز در جهان

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه اگرچـه تعـداد مـوارد جدیـد ابتـلا و مـرگ اچ آی وی/ ایـدز از سـال ۲۰۰۵ رونـد کاهشـی داشـته اسـت، بـا اینحـال کمــاکان اچ آی وی/ایــدز در بیــن ده علــت اول بــار بیماریهــا در دنیـا قـرار دارد، اظهار کرد. تخمیـن زده شـده  است کـه در سـال ۲۰۱۷،۳۶.۹ میلیـون نفـر در دنیـا بـه اچ آیوی/ایـدز مبتـلا بوده انـد. از ایـن بیـن ۱۸.۲ میلیـون نفـر را زنـان، و ۱.۸ میلیـون نفـر نیـز کـودک بوده انـد. تنهـا در سـال ۲۰۱۷ تعـداد ۸/۱ میلیـون مـورد جدیـد از عفونــت گــزارش شــده، کــه ۱۰ ٪آنهــا کــودک بوده انــد. تخمیـن زده شـده کـه در همیـن سـال ۹۴۰ هـزار مـورد مـرگ ناشــی از اچ آیوی/ایــدز رخ داده اســت.

عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان بهداشت ایران وجــود درمان هــای موثرتـر، خدمـات ارائـه شـده بـه گروههـای در معـرض خطـر، برنامه هــای کاهــش آســیب، آمــوزش مــردم، و ارائــه خدمــات پیشــگیری را از جملــه مداخلات مهمــی دانست کــه در کنـتـرل اچ آیوی/ایــدز در دنیــا موثــر واقــع شــده اند.

نکات حیاتی درباره ایدز که کمتر به گوشتان خورده است +راه های پیشگیری و انتقال HIV

فرق اچ آی وی و ایدز چیست؟

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران یکـی از ناآگاهی هـای عامـه در رابطـه بـا ایـدز ایــن اســت کــه مردم تصــور می کنند، وقتـی آزمایــش اچ آی وی مثبـت می شـود؛ یعنـی آن فـرد بـه ایـدز مبتلا شـده و زندگــی پرمشــقت و مــرگ قریب الوقوعــی در انتظــار اوســت؛ درصورتــی کــه مثبــت شــدن نتیجــه آزمایــش اچ آی وی و بیــاری ایــدز دو مرحلــه مجــزا هســتند کــه از لحـاظ پزشـکی بـا هـم تفاوت هـای اساسـی دارنـد. در واقـع، اچ آی وی ویـروس عامـل ایـدز اسـت کـه بـه عنـوان ویروس نقــص ایمنــی انســانی شــناخته می شــود.

وی ادامه داد: ایــن ویــروس پــس از ورود بــه بــدن و تظاهــرات اولیــه، تــا مدتهـا (بیـن ۲ تـا ۱۰ سـال) در بـدن میزبـان بـه صـورت نهفتـه و بـدون علامت می مانـد. در صورتی کـه ایـدز یـا همان نشـانگان نقـص ایمنـی اکتسـابی مرحلـه نهایـی و پـس از سـال‌ها مانـدن ویـروس بـدون درمـان در بـدن فـرد اسـت کـه در آن ویـروس بـا تضعیـف و از کارانداخـتن سیسـتم ایمنـی بـدن، سـلول‌های دفاعـی بـدن را تـا حـد بسـیار پایینـی تقلیـل می دهد و امـکان ابتلای فـرد بـه انـواع بیماری هــا و احتمال مــرگ را فراهــم می کنــد.

عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان بهداشت ایران  گفت: در ایــن میـان اگـر اچ آی وی زود تشـخیص داده شـود و وارد مرحلـه درمــان شــود بــا مصرف داروهــای ضدرتروویروسی فـرد میتوانـد تـا پایـان عمـر زندگـی بـا کیفیتـی داشـته باشـد، کار و روابـط اجتماعـی خـود را حفـظ کنـد، بتوانـد ازدواج کند و حتــی بچــه دار شــود و فرزنــدان ســالمی هـم داشـته باشـد.

نکات حیاتی درباره ایدز که کمتر به گوشتان خورده است +راه های پیشگیری و انتقال HIV


بیشتر بخوانید: ایران رکوددار درمان ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا/ یک سوم مبتلایان شناسایی شده‌اند


راه های انتقال اچ آی وی از فرد آلوده به سالم

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  با اشاره به راه های انتقال اچ آی وی اظهار کرد: داشـتـن رابطــه جنســی غیرمحافظــت شــده بــا فــردی کــه مبتلا به عفونت اچ آی وی،اسـتفاده از سرنگ و سرسوزن مشترک هنـگام تزریـق مــواد، هورمــون و استروئید  بــا فــرد مبتلا به عفونــت اچ آی وی، مــی توانــد باعــث انتقــال ایــن عفونــت شــود، لازم بــه ذکــر اســت کــه ویروس تنهــا از طریق تزریــق درون وریدی منتقــل نمی شــود و امــکان انتقــال آن از طریــق ســایر روش‌های تزریــق همچــون داخــل عضلانی، داخــل جلدی و زیر جلدی نیز امکان پذیر اســت.

مهری انتقال از ماردر باردار به نوزاد را یکی از راه های انتقال ویروس اچ آی وی دانست و گفت: مـادر مبتلا به عفونـت اچ آی وی میتواند این عفونت را بـه فرزنـدش از طریق خون در طـول حاملگی و زایمان منتقل کنـد، همچنیـن از طریـق شـیر مـادر هـم در صورتـی کـه نـوزاد از شـیر مـادر تغذیـه می کنـد، ایـن عفونـت قابـل انتقـال اسـت.

نکات حیاتی درباره ایدز که کمتر به گوشتان خورده است +راه های پیشگیری و انتقال HIV

عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان بهداشت ایران ادامه داد: دریافــت خــون، فرآورده هــای خونــی و بافت‌های آلــوده بــه عفونــت اچ آی وی یکــی دیگــر از راههــای انتقــال ایــن عفونــت  بوده هرچنــد احتمال انتقــال عفونــت از ایــن طریــق بســیار پاییــن اســت چــون در بســیاری از کشــور‌ها فرآورده هــای خونــی بررسی می شــوند.

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآوری کرد: همچنیـن اگـر در محـل کار کارکنـان مراکز بهداشـتی درمانـی، اقدامات محافظت کننده و ایمنی وجود نداشـته باشـد، این افـراد هـم می تواننـد در معـرض خطـر ابتلا به عفونـت اچ آی وی قـرار بگیرند کـه این اتفـاق از طریق فرورفتـن سرنگ و سرسوزن آلوده رخ می دهد و به هرحال خطر مواجهه شـغلی در اغلب کشـور‌ها پایین گزارش شـده است.

انتهای پیام/

راه های ابتلا به بیماری ایدز + آمار مبتلایان به ایدز در جهان

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
باسلام. اولاخیلی بی انصافیه که کارنیروهای بهداستی روکاملانادیده گرفتن. یک بهورزتمام وقت وزندگی وجوانیشودرروستای دورافتاده وکاملامحروم صرف روستاییها میکنه. هر سرنگ ولانستی که بهداشت واسه مردم استفاده میکنن کاملابهداشتی واستریل هستن. لذابایدراههای ابتلابه ایدزروبشناسیم ازوقتی ویروس واردبدن بشه که بلافاصله نشون نمیده دوره پنجره داریم که اگه کمتراز6 ماه ویروس واردبدن سده باشه بایه آزمایش ساده قابل تشخیص نیست بایدتستهای الایزاوتست اختصاصی انجام بشه. اهالی این روستامطمئناازچندسال قبل به ویروس آلوده بودن که احتمالاهمون اعتیادتزریقی ومادرباردارآلوده به جنین صدس بکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
باسلام.نیروهای بهداشتی وبهورزان ازدیرباز درخط مقدم پیشگیری از بیماریها بودندو هستند و همیشه هم کارشون با دقت و درنهایت رعایت نکات بهداشتی انجام میدهند پس بیخود تهمت نزنید دلیل این فاجعه را باید جای دیگری جستجو کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
سرنگهای مصرفی مراکز بهداشت برای واکسیناسیون مخصوصا کودکان خود تخریب است وحتی اگر کسی بخواد نمیتواند۲بار مصرف کند وتزریق مجدد انجام دهد
نیروهای بهداشت سالهاست برای سلامت مردم تلاش کردن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
ازبهورزان دلسوز تر وزحمت کش تر تودنیا پیدا نمیشه ازخا بترسید وتهمت نزنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
سلام بر همگی
در بین اهالی این روستا کودک دو ساله ای هست که تست پدر و مادرش منفی هست ولی تست کودک مثبت هست، چطور به این طفل معصوم منتقل شده است به جز از سرنگ آلوده؟؟؟!!!!
سالومه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
بچه دو ساله چرا باید ایدز بگیره !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
همون سرنگی بود ک اومدن ازهمه تست قند خون گرفتن
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
شاید از طریق شیر مادر گرفته
اما باز هم باید بررسی کرد.
Hadi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
اصلح است مسولین بازرسی قوه قضاییه بدون دخالت کارگرده قوه مجریه احتمال آلوده بودن سرنگ ها بطور عمدی را از زمان تولید تا مصرف و روابط جنسی اهالی روستا را با اعتماد محرمانه ماندن اطلاعات تک تک بیماران نیز رد یابی وپیگری نمایند.
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
اولا تعدادکمی مبتلا شدهاند دوما ویروس ایدز در هوای آزاد سریعا ازبین می رود بنابرابن در فاصله تست حتما ویروس نابود شده پس امکانش ازطریق تست ناممکن ثالثا باید دید تست دیابت کی کرفته شده چون تا چند هفته بعد از ورود ویروس معلوم می شود نه چند روز
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
وزیر بهداشت باید
حداقل استعفا بده جناب وزیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
سرنگ های مصرفی برا واکسیناسیون خود تخریب هستند و حتی اگر کسی بخواد نمیتونه ۲بار ازش استفاده کنه
رها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
دوستان هرجایی که میخواید بشینید اول خوب چک کنید که سرنگ زیرتون نباشه مخصوصا نیمکت پارک ها پرتغال خونی نخورید خلاصه نفسم میخواید بکشید با احتیاط نفس بکشید هیچ چیز از این مسئولین بی کفایت بعید نیست.
آنسان باشیم و مهربان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
سلام
فارغ از علت شیوع این بیماری خطرناک
اگر کسی دسترسی داره به این بیماران
آقای دکتر خیر اندیش فرمودند درمان ایدز
حجامت ۴۰الی ۸۰ روزیا ۱۲۰روز
به همراه عسل و سیاهدانه هر هشت ساعت یک قاشق مرباخوری در طی این مدت
البته حجامت باید تحت نظر طبیب بوده و اطلاع از بیماری فرد داشته باشد و بتواند تیغ و خون رو امحا کند تا دیگران مبتلا نشوند
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۷:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
کاملا موافقم به طب اسلامی سنتی بیشتر اعتماد کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
نقش و وظیفه اصلی نیروهای بهداشتی پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیرهست.این دور از وجدان کاری و اخلاقی و دور از شان یک نیروی بهداشتی است. متهم را جای دیگری جستجوکنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
توجیحشون به نظر من کاملا بی اساس مگه تو یه روستای کوچیک چندتا معتاد پیدا میشه یا چندتا آدم بی بند وبار ...!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
همیشه نیروهای بهداشتی فراموش شده اند با بیش‌ترین تلاش و بیش‌ترین کارایی برای مردم هرگز این خبر بنظرم صحت ندارد که یک نیروی بهداشتی باعث انتقال این بیماری باشد چون بهورزان با تمام خلوص نیت برای مردم روستا کار می‌کنند از طرفی تمام کارهای پرسنل بهداشت رصد و برسی می‌شود اگر تست قند خون بوده مطمینا این طرح باید برای روستاهای مجاور هم باشد نه اینکه یک روستا این اتفاق بیفتد
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
ازدواج سفید درجامعه زیاد شده.....مواظب باشید.
جواتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
باورش سخته؛؛؛خیلی سخته!!!مگه چندنفرمعتادتزریقی مشترک!!!چندنفربارابطه های غیربهداشتی دراین روستا وجوددارند که این آماربالا رو بوجود آورده؟!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
اخه چطور ممکنه همه ساکنان یه روستا مبتلا بشن با عقل جور در میاد مثل روز روشنه که سرنگ الوده باعث این کاره فقط مثل همیشه انکا مسئولان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
مد شده تند مسئولین تکذیب میکنن ایا تمام مردم روستا معتاد بودن ایا همه شون از راه جنسی الوده شدن امکان نداره چنین چیزی
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
پیدا کنید پرتقال فروش را ؟؟؟؟؟؟
سلطان زاده
|
Korea, Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
باسلام وتشکر از توضیحات جامع آقای مهری در مورد ویروس HIV و بیماری ایدز.
همانطور که ایشون گفتند در مورد ارائه خدمات درمورد گروهای آسیب پذیر و کاهش آسیب، لازم به ذکر است که از جمله این موارد انجام تست رپید برای مادران باردار می باشد.که به صورت رایگان در مراکز خدمات جامع سلامت توسط مراقبین سلامت انجام می شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
خب حالا کی مقصره؟!!اینکه تعدادی از مردم محروم اون منطقه ب این ویروس دچار شدن،چه کسی جوابگوست؟
ایران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
کارشناسان بهداشت نیروهای فراموش شده وزارت بهداشت ودرمانند.
الهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
با سلام تشکر میکنیم از خدمات بهداشتی وکارشناسان بهداشت که برای سلامتی مردم تلاش میکنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
این حرف در کارتون پینکیو هم بگین باور نمیکنه مگه میشه همه یک روستا از این راه ها مریض بشن
بهار
|
Australia
|
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
تصور کنید فقط یک روز تنهایک روز بهداشتی هادرجامعه کار نکنند جامعه به چه فجاعتی کشیده میشه چه برسه بخاد کل خدماتشو نادیده گرفت .بیماری های مزمن هیچی بیماری های عفونی همه مون رو از پا در میاره
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
همه کارشناسان بهداشتی کشور اعم از بیماری ها، بهداشت خانواده، بهداشت محیط و حرفه ای تمام تلاششون فقط و فقط سلامتی مردم و پیشگیری از بیماری و رنج هست و هرگز هیچکدوم از این کارشناسان ،کاردانان و حتی بهورزان از وسایل غیر ایمن استفاده نمیکنن، به دور از انصاف هست که این افراد زیر سوال برند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
در بعضی از روستا ها تمام اهالی معتاد هستند
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر