خبر                                                                                                    ۰۰:۰۰
شب های ایران                                                                               ۰۰:۳۰
آوا و نوا                                                                                            ۰۲:۰۰
یاشاییش                                                                                         ۰۲:۳۰
درس مثنوی و پارسایان                                                                ۰۳:۳۰
ایشخیلی یول                                                                               ۰۴:۲۳
زلال جاری                                                                                    ۰۴:۵۰
کندیمیز                                                                                      ۰۵:۴۵
بازپخش گلگشت موسیقی                                                         ۰۶:۳۰
سلام زنجان                                                                                  ۰۷:۰۰
خبر سراسری                                                                                ۰۸:۰۰
دوزدان                                                                                       ۰۸:۴۵
یاشاییش                                                                                      ۱۰:۰۰
گام دوم                                                                                    ۱۰:۴۵
اخبار                                                                                          ۱۱:۰۰
مسابقه ۰۲۴                                                                              ۱۱:۱۵
شریعت یولی                                                                            ۱۱:۳۰
عقیق و عتیق                                                                          ۱۲:۱۵
کودک من                                                                               ۱۲:۳۰
گلگشت موسیقی                                                                   ۱۳:۰۰
خبر سراسری                                                                           ۱۴:۰۰
اشارت                                                                                    ۱۴:۴۵
آوا و نوا                                                                                   ۱۵:۰۰
ناردنه لر                                                                                ۱۵:۳۰
خبر استان                                                                              ۱۶:۰۰
صدای ورزش                                                                          ۱۶:۱۵
جوان زنجانی سلام                                                               ۱۶:۳۰
ما می توانیم                                                                         ۱۷:۰۰
جرعه                                                                                     ۱۷:۲۰
پخش و اذان                                                                        ۱۷:۳۰
آخشاملار                                                                            ۱۸:۰۵
اخبار استان                                                                        ۱۹:۰۰
کندیمیز                                                                            ۱۹:۱۵
دوزدان                                                                               ۲۰:۰۰
مسابقه ۰۲۴                                                                     ۲۰:۴۵
خبر سراسری                                                                    ۲۱:۰۰
قند و عسل                                                                     ۲۱:۳۰
آی ایشقیندا                                                                  ۲۲:۰۰
بازپخش یاشاییش                                                        ۲۳:۰۰
ناقیلاردان بیر ناقیل                                                   ۲۳:۴۰
 
انتهای پیام/ن
 

جدول پخش برنامه های رادیویی زنجان