کد خبر: ۷۲۵۴۱۶۲
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۱
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۱
کد خبر : ۷۲۵۴۱۶۲

اگر به تعبیر خواب‌های خود علاقه دارید با ما در این مطلب همراه شوید.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اغلب ما شب ها خواب هایی می بینم که هنگام صبح و بیداری بسیار فکرمان مشغول معنای نهفته در آن می شود تا از تعبیر آن سردربیاوریم. اگر شما هم جز این دسته از افراد هستید پیشنهاد می کنیم  با بسته تعبیر خواب ما همراه شوید.


تعبیر خواب باران

اگر کسی در خواب دید که باران به آرامی می‌بارد، اهل آن دیار به نعمت می‌رسند. اگر باران با شدت می‌بارید و سیلاب جاری شد، در آن سال به محصولات کشاورزی خسارت وارد می‌شود یا حادثه بدی اتفاق می‌افتد.

تعبیر خواب باران تیره رنگ
باران تیره رنگ، از بیماری بیننده خواب، یا از بیماری کسی که زیر باران خیس شده، خبر می‌دهد. اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و شما با آب باران (از ناودان یا آبی که در گودال‌های زمین جمع شده) دست و روی خود را می‌شوئید یا وضو می‌گیرید، نشانه ایمنی و رهایی از نگرانی‌ها است.

اگر کسی دید باران باریده و گیاهان طراوت و شادابی دارند، دلیل که محصولات آن سامان به چندین برابر سال پیش از آن فزونی خواهد یافت.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می‌بارد، در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می‌شود.

حضرت دانیال می‌گوید: باران درخواب رحمت و برکت است. اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید، نشانه رنج و بیماری برای اهل آن جا و سختی است که به ایشان رسد.

اگر ببیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگرببیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه نعمت زیاد شود. اگر ببیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببیند به جای باران، عسل از آسمان می‌بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که ببیند که از آسمان می‌بارید، تاویلش از جنس آن چیز خواهد بود. اگر ببیند که آب باران صاف و روشن باشد، قدر آن خیر و راحت به او رسد. اگر ببیند که آب باران تیره و ناخوش است دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

امام صادق (ع) می‌فرماید: دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است:
رحمت.
برکت.
فریاد کمک خواستن.
رنج و بیماری.
بلا.
کارزار.
خون ریختن.
فتنه.
قحط.
امان یافتن.
کفر.
دروغ.

تعبیر خواب/ ازباران و تفنگ تا آدم ربایی و آرایش کردن


تعبیر خواب تهدید شدن

تعبیر خواب تهدید به مرگ
منوچهر مطیعی: اگر در خواب ببینید که دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

تعبیر خواب تهدید شدن توسط فرد خاصی
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب کسی شما را تهدید کند، به این معنی است که احتمالاً دچار بیماری می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید دیگران زندگی شما را تهدید کرده و به خطر می‌اندازند، بیانگر آن است که دشمنان شما را فریب می‌دهند و باید بیشتر مراقب خودتان باشید

تعبیر خواب تهدید شدن بوسیله آسیب دیدگی
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب دیدید که آسیبی شما را تهدید می‌کند، علامت آن است که گرفتاری و خطری در زندگی شما را تهدید می‌کند.

تعبیر خواب/ ازباران و تفنگ تا آدم ربایی و آرایش کردن


تعبیر خواب تفنگ

اگر کسی خواب ببیند که تفنگ دارد، دوستی صالح و راستگو دارد که هیچ وقت به او خیانت نمی کند. اگر ببیند که تفنگ های زیادی دارد، با جمعی که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار دارند، دوستی می کند. اگر تفنگ از دست او افتاد، دوستی را از دست می دهد که می توانست در سختی ها بر او متکی باشد. برای دختران جوان، تفنگ هدف و محبت و شوهر است؛ بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند.

Image result for تنفنگ


تعبیر خواب آرائیدن
لوک اویتنهاو می گوید: آرائیدن در خواب تعبیرش پیش آمدن موقعیت بسیار خوب است. اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید، تغییرات مطلوب و خوشایندی در زندگیتان پدیدار می شود. اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است، از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقه خود دست خواهید یافت.

تعبیر خواب آرایش کردن
اگر خواب ببینید صورت خودتان را آرایش می کنید یا کسی صورتش را آرایش کرده ، به میران غلظت آن آرایش، ناراحتی به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب/ ازباران و تفنگ تا آدم ربایی و آرایش کردن


تعبیر خواب آدم ربایی

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا خواب اگر شخص دیگری را در رویا ربودید نشان دهنده میل به اعمال نفوذ و یا سلطه بر روی آن شخص. اگر در خواب دیدید که خودتان دزده شده‌اید نمایانگر این است که تصور می‌کنید بر خلاف میل خود زیر نفوذ و سلطه شخص دیگری قرار دارید. وقتی وقایعی در زندگی، از قبیل ترک خانه یا مدرسه، شما را به سمت تغییراتی در خودتان سوق می‌دهد که به آن‌ها مایل نیستید، احتمال دیدن این رویا وجود دارد.

همچنین وقتی انسان‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنید دار و دسته‌ای تشکیل می‌دهند و شما را تحت فشار می‌گذارند نیز ممکن است این رویا را ببینید. گاهی این احساس تحت فشار بودن از درون خود شماست، به علت اینکه بخش جدیدی از روان شما می‌کوشد که پدیدار شود.

تعبیر خواب دزدیده شدن خود فرد
درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر شما را دزدیده اند معنای آن این است که یک تغییر ناگهانی و غیر منتظره در نزدیکی و اطراف شما روی خواهد داد.

تعبیر خواب دزدیدن دختر بچه
کتاب سرزمین رویاها می‌گوید: اگر در خواب مشاهده کردید که یک دختر را دزدیده اند نشانه آن است که عشق شما فقط به ناکامی برمی‌خورد.

تعبیر خواب دزدیدن پسر
در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است دزدیدن پسر نشانه در پیش بودن یک مصیبت است.

تعبیر خواب دستگیری آدم ربایان
اگر در خواب دیدی که آدم دزدها را دستگیر کرده اند مبلغی به دست شما خواهد رسید.

تعبیر خواب/ ازباران و تفنگ تا آدم ربایی و آرایش کردن

منبع: یوتاب

انتهای پیام/

سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر