کد خبر: ۷۲۸۷۶۱۹
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۱
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۱
کد خبر : ۷۲۸۷۶۱۹

ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﺎﻳﻊ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ‌ﺍی ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻤﺎمی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

تأثیر گیاهان دارویی در کاهش اضطراببه گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ﺍﺻﻮﻻً ﺑﺸﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻩﻫﺎیی ﺟﻬـﺖ ﻓـﺎﻳﻖ ﺁﻣـﺪﻥ ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷﮕﺮفی ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻫﻨـﻮﺯ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻛﺎﻣـﻞ ﺩﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ است.

محققان در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر اضطراب» آورده‌اند: «ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﻳـﺎﺩ ﻭ ﻃـﻮﻻﻧی ﻣـﺪﺕ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮلوژیک ﺍﺯ جمله ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻤﻨی ﺑﺪﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﻗﻠـﺐ ﻭ ﻋـﺮﻭﻕ ﺑـﻮﺩﻩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻬﻤی ﺑﻴﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻛی ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴـأﻟﻪﺍی ﺩﺭ ﺑﻬﺪﺍشت ﻭ ﺗﻨﺪﺭستی عمومی است».

این پژوهش توسط جواد شاهین‌فر مربی و متخصص بیهوشی، حسین زراعتی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه دانشکده پرستاری و مامایی، فاطمه نسیمی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان و سعید شجاعی کارشناس هوشبری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد: «به نظر می‌رسد ﺍﻓﺴﺮﺩﮔی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ شایع‌ترین ﻭ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻً جدی‌ترین عارضه ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ افسردگی بیش ﺍﺯ حد، ﺧـﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺿـﻄﺮاﺏ ﻣیﺷﻮﺩ تا ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺩﺭﻣﺎﻥ برآید. با توجه ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﺐ سنتی گیاهان مختلفی جهت ﺁﺭﺍم‌بخشی ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻟـﺬﺍ ﭘـﮋﻭﻫﺶ‌های مختلفی ﺩﺭ ﺍین ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍین مقاله ﺑﺮﺭسی ﻭ ﺟمع‌ﺁﻭﺭی ﺑﺨﺸی ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ‌های ﻋﻠﻤی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳی ﺑﺮ ﺭﻭی ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻮﺩه است».

در این پژوهش آمده است: «ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌـی ﺑـﻪ ﻓﺸـﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧـی ﺍﺳـﺖ ﺩﺍﺭﺍی مؤﻟﻔﻪﻫﺎی ﺭﻓﺘﺎﺭی، ﺑﺪﻧی ﻭ ﺫﻫﻨی ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧـﻮﻋی ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟی ﻭ ﻋﻴﻨـی ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟـی ﺩﺭ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ‌های مشاهده پذیر می‌تواند مفید باشد. اگرچه عقیده ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﻛـﻢ ﺑـﺮﺍی ﺣﻴـﺎﺕ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔی ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻴﺰ زیان‌های جدی ﺑـﺮ ﺟﺴﻢ، ﺭﻭﺍﻥ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﻣیﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻳک ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻴﻔی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻝ ﺩﺭ ﺯﻧـﺪﮔی محروم می‌نماید».

گیاهان ذکر شده در این پژوهش به شرح ذیل است:

سنبل‌الطیب

ﮔﻴﺎﻫی ﻋﻠﻔی ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﺎﻗﻪ ﻗﻮی، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧـﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻛﻢ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺁﺏﻫﺎی جاری یا ﮔﻮﺩﺍﻝﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻮﺍﺣی ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ می‌روید. ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﺭﻳـﺰﻭﻡ است. ریشه و ریزوم ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺁمیدون، تانن، گلوکز، اسید فرمیک، ﺍﺳﻴﺪﺍﺳﺘﻴک ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺍﺳﺖ.

ریشه سنبل الطیب ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ ﻗﻮی بوده ﻭ نیز ﺩﺭ ﻃب سنتی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘیﻫﺎﻳی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻋﺼﺒی، ﻫﻴﺴﺘﺮی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺩﻳﺎﺑﺖ، ﺭﻓﻊ بی‌خوابی، ﺩﻓﻊ ﮔﺎﺯ معده، ضد اسپاسم ﻭ ﺁﺭﺍﻡ‌بخش نیز ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ می‌شود. همچنین ریشه در درمان اختلالات عصبی به ویژه سرگیجه، ﺩﺭد‌های عصبی، سردرد، میگرن ﻭ ﺍضطراب ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﺋﺴﮕی، ﺳﻜﺴﻜﻪﻫﺎی ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﻌﺪﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ دارد. ﺁﻧﭽﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺍستفاده ﺍﺯ این ﮔیاه ﺭﺍ ﺩﺭ طب ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﻪ عنوان ﺁﺭﺍﻡ‌بخش ﺍست.

اسطوخودوس

از نظر غالب حکمای طب سنتی، ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮﻡ ﻭ خشک ﺩﺍﺭﺩ. برای تقویت ذهنی، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﺷﺪ ﻭ سرگیجه ﻭ تشنج توصیه شده است. ﺍﺳﻄﻮﺧﻮﺩﻭﺱ به عنوان یک ﺩﺍﺭﻭی ﺁﺭﺍﻡبخش ﻭ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺳـﻨﺘی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ دیگر ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧی ﺁﻥ ﻣیﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ضد ﺍﻓﺴﺮﺩﮔی، ضد صرع و ضد سردرد‌های عصبی آن اشاره کرد.

محققان می‌گویند: «ترکیبات فراوانی ﺩﺭ عصاره ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ مهمترین ﺁﻥﻫﺎ می‌توان ﺑﻪ ژﺭﺍنیول، لینالول، لینالول استات، سینئول، بورنئول، آلفاپینن، کامفور، اسید بوتیریک، اسید والریانیک، اسید اورسالیک و ﻓﻼﻭﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎی ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ کرد که ﺍین مواد احتمالاً تأثیر گیاه را بر مناطق CNS تقویت کرده و از طریق گیرنده‌های CABA باعث بروز اثرات آرام‌بخش و تسکینی می‌شود».

خارمریم

ﺳﻴﻠی مارین ﺧﺎﺭ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻴﺎﻫی یک ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﺎﺳﻨی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ به طور طبیعی ﺩﺭ ﺑﺮﺧی ﻗﺴﻤﺖ‌های ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺎ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺍیالات متحده رشد می‌کند. به طور سنتی ﺍﺯ این گیاه برای افزایش ترشح شیر، اختلالات قاعدگی، افسردگی، احتقان کبد، طحال و کلیه‌ها و نظایر آن استفاده شده است. اثرات فارماکولوژیکی متعددی از جمله اثرات آنتی اکسیدانت، ضدسرطان و محافظت سلول‌های کبد در برابر بسیاری از سموم کبدی به این گیاه نسبت داده شده است.

محققان در پژوهش خود با عنوان «بررسی اثرات ﺿﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑی ﺳﻴﻠی ﻣﺎﺭﻳﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ گیاه خار مریم ﺩﺭ موش ﺻﺤﺮﺍﻳی» بر روی ۳۵ موش صحرایی ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋﺍﺩ ویستا نشان دادند ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣیﺭﺳﺪ ﺳﻴﻠی ﻣﺎﺭﻳﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ برای کنترل اضطراب ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

فلوس

گیاه فلوس با نام علمی Cassia fistula از خانواده ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﻮﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﻩ ﻛﺎﺳﻴﺎﻫﺎ است ﻛﻪ ﺑﻪ صورت ﺩﺭﺧـﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﻮﻩﺍی ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﻬـﻮﻩﺍی ﺗﻴـﺮﻩ ﺩﺭ مناطق مختلف ایران ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣیﻳﺎﺑﺪ. تمامی ﻗﺴﻤﺖ‌های ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﻣﺎﻧی ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟی مهمترین ﻭ شناخته شده‌ترین قسمت گیاه میوه آن است. ﺩﺭ طب سنتی ﺍﺯ این گیاه به عنوان مسهل و ملین به واسطه داشتن ﮔﻠﻴﻜﻮﺯﻳﺪﻫﺎی ﺁﻧﺘﺮﺍﻛﻴﻨﻮﻧی، ضدکرم، درمان سوختگی، تشنج، سوزش ادرار، خون ادراری، سیفلیس، کورک و ... استفاده می‌شود.

بابونه

ﮔﺮﺩ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰ مایل به زرد، با بوی ﻣﻌﻄﺮ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻭ ﻣﺰﻩ ﺗﻠﺦ است. بوی ﺁﻥ مربوط ﺑـﻪ اسانس ﺷﺎﻣﺎﺯﻭﻟﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻮﺩﻥ، رنگ آبی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣیﻛﻨﺪ. ﺍﺯ مزایای ﻛﻠﻴﻨﻴﻜی ﺁﻥ می‌توان به مواردی ﭼـﻮﻥ ضد ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ، ضد ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺩﻫﻨﺪﮔی، ضد آلرژی، ضد ﺍﻟﺘﻬـﺎﺏ، تقویتﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺣﻢ، ﺿﺪ ﺯﺧﻢ معده، ضد باکتری، ضدقارچ، ضد ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ دیگر ﺍشاره کرد.

اسفناج

اسفناج به علت اهمیت غذایی در اغلب نواحی ﺟﻬﺎﻥ به طور معمول پرﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ می‌شود. ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺰی‌های ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ هر مزاجی سازگار است. ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘی ﺍﺯ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ به عنوان تقویت اعصاب برای افرادی که کار‌های فکری دارند توصیه شده و همچنین از اسفناج به عنوان اشتهاآور، ملین ﻭ تسکین ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﺩ ﺳﺮ ﻭ ﻛﻤﺮ، ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ، ﺭﻓﻊ ﺗﺸﻨﺞ ﻭ همچنین جهت رشد و فعالیت ﺳـﻠﻮﻝ‌ها ﺩﺭ اطفال استفاده شده است.

براساس این پژوهش آمده است: «برگ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺷﺎﻣﻞ اجزاء فعال متعدد مثل ﻓﻼﻭﻳﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ است ﻛﻪ ﺍﺯ آنتی اکسیدان‌های قوی بوده ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺳﻴﻊ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜی ﻭ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳی ﺷﺎﻣﻞ ضدالتهابی، ضدآلرژیک، ضد ویروسی، محافظت از سیستم اعصاب مرکزی، ضد سرطان ﻭ ضد پیری ﺩﺍﺭﺩ».

بهارنارنج

ﺩﺭ طب ﺳﻨﺘی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻞﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭی‌ﻫﺎی ﻋﺼﺒی نظیر ﻫﻴﺴﺘﺮی، ﺗﺸﻨﺞ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣیشود. به علاوه ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺭﺍﻡﺑﺨﺶ، ﺧﻮﺍﺏﺁﻭﺭ، ﺍﺷﺘﻬﺎﺁﻭﺭ ﻭ برطرف ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮔﻞ‌ﻫﺎ ﻳﺎ برگ‌های جوان این ﮔﻴﺎﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درصد ﺍﺟـﺰﺍ ﺗﺸـﻜﻴﻞ دهنده ﺁﻥ ﺍﺯ جمله ﻟﻴﻨﺎﻧﻮﻝ، ﻟﻴﻨﺎﻧﻴﻞ ﺍﺳﺘﺎﺕ، ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ، ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﻼﻭﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮگﻫﺎ ﻭ ﮔﻞ‌های ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ که نشان دهنده بالا بودن این ترکیبات ﺩﺭ گل‌ها نسبت به برگ‌ها است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش: «ﺩﺭ طب سنتی ﺍﺯ گیاهان بسیاری که ﺩﺍﺭﺍی خواص ﺿﺪﺍﺿﻄﺮﺍﺑی ﻭ ﺁﺭﺍﻣ‌ﺒﺨﺸی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. مطالعات ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ بر ﺭﻭی ﺳـﻨﺒﻞﺍﻟﻄﻴـﺐ، ﺍﺳـﻄﻮﺧﻮﺩﻭﺱ، ﺧـﺎﺭﻣﺮﻳﻢ، ﻓﻠﻮﺱ، ﮔﻞ ﺳﺮﺥ، ﺻﻤﻎ ﭘﺴﺘﻪ، زیرفون، علف چای، ﺭﺍﺯﻳﺎنه، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ، ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻭ ﺑﻬﺎﺭﻧـﺎﺭﻧﺞ نشان ﺩﺍﺩﻩ که این گیاهان ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑی هستند ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺭﻭی همه ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺎﻓی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤیﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ طور ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺑـﺎ یکدیگر ﻣﻘایسه ﻧﻤﻮﺩ».

محققان معتقدند: «با توجه به ﺷـﻴﻮﻉ ﺑـﺎﻻی ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ که ﺣﺎصل ﺳﺒکﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔی ﺍﻣﺮﻭﺯی است. شاید گیاهان با خواص ﺁﺭﺍﻣﺒﺨﺸی ﻭ ﺿﺪﺍﺿﻄﺮﺍﺑی ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ مطالعات ﻣﻮﺭﺩ نیاز ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی ﻛﺎﻓی ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒی برای ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳی ﺗأﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳی ﺑﺮ ﺭﻭی ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣیﺷﻮﺩ».

این پژوهش در مجله طب سنتی اسلام و ایران در سال ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر