کد خبر: ۷۳۶۴۶۸۱
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۴
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۴
کد خبر : ۷۳۶۴۶۸۱

کارشناس شبکه و مدیر آموزش مرکز آپا دانشگاه رازی گفت : مرکز آپا دانشگاه رازی خدمات خود را در قالب شناسایی تهدیدات رایانه‌‎‎ای، کشف و گزارش آسیب‌‏‌پذیری‎‌ها، رسیدگی و امداد به سازمان‌‎ها در مواجهه با رخداد‎های امنیتی ارائه می‌‎ کند .

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ حسنی کارشناس شبکه و مدیر آموزش مرکز آپا دانشگاه رازی گفت : آپا مخفف واژه‎‏‎‎‏‎های آگاهی‌‎‎رسانی، پشتیبانی و امداد است. مرکز آپا دانشگاه رازی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در تیرماه ۱۳۹۵ تأسیس گردید. این مرکز خدمات خود را در قالب شناسایی تهدیدات رایانه‌‎‎ای، کشف و گزارش آسیب‌‏‌پذیری‎‌ها، رسیدگی و امداد به سازمان‌‎ها در مواجهه با رخداد‎های امنیتی، ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ‎‎پذیری، پژوهش‎‌های کاربردی و آموزش عمومی و تخصصی در زمینه امنیت ارائه می‌‎نماید.

او گفت : راهبرد اصلی این مرکز تبدیل شدن به یک مرکز پیشرو و دانش بنیان در زمینه امنیت سایبری در غرب کشور می‌باشد که این امر را با تکیه بر توان نیروی متخصص، اساتید و دانشجویان علاقمند به این حوزه به انجام می‌رساند.

حسنی افزود : این مرکز در راستای انجام رسالت آگاهی‌رسانی در زمینه امنیت سایبری، دوره‌های امنیتی متنوعی را به صورت تئوری و عملی، کوتاه مدت و بلند مدت را به دو صورت درون سازمانی یا سالانه دو الی سه فصل، که در هر فصل تعداد سه یا چهار دوره به مشتریان خود ارائه می‌نماید. با شرکت در دروه‌های مرکز آپا دانشجویان، سازمان‌ها، اعضا نظام صنفی رایانه‌ای و دانشپذیران قدیمی از تخفیف‌هایی ویژه‌ای برخوردار خواهند شد.

او افزود : در سال جاری با توجه به مشکلات شیوع کرونا در کشور مرکز آپا آموزش‌های خود را متوقف نکرده و بستر آموزش به صورت مجازی (آنلاین) را فراهم نموده است به همین منظور ۳ دوره آنلاین با تخفیف ۵۰ درصد در حال ثبت‌نام می‌باشد و همچنین وبینار‌های رایگانی در حوزه امنیت شبکه برگزار می کند. ثبت‌نام در این وبینار رایگان و شرکت برای عموم آزاد می‌باشد؛ و در صورت تقاضا گواهی ارائه می‌گردد.

حسنی ادامه داد : یکی‌دیگر از اﻫﺪاف ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸﮕﺎه رازى اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوى ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و روﯾﺪادﻫﺎى ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از راﻫﺒﺮدﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﮔﺰارى اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﯾﺪادﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮى آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮده، و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪى ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎى رﻗﺎﺑﺘﻰ، ﺑﺴﺘﺮى را ﺑﺮاى ﻣﺤﮏ زدن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى آنﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآورد.

او افزود : ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﺷﻐﻠﻰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﻧﺘﻬﺎى ﻫﺮ روﯾﺪاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اداﻣﻪ راه ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎرى از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎن، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮى را آﻏﺎز ﻧﻤﺎیند.

این کارشناس شبکه گفت : در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸﮕﺎه رازى اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﭘﺮﭼﻢ (CTF) غرب کشور، نموده است.CTF یا مسابقه فتح پرچم، ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮر ﺷﺒﯿﻪ‌ﺳﺎزى ﺷﺪه در ﻓﻀﺎى ﺳﺎﯾﺒﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﮑﺮﻫﺎى ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻰ‌ﭘﺮدازﻧﺪ. اوﻟﯿﻦ دوره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در دى ﻣﺎه ۱۳۹۶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ۱۳ تیم از دانشگاه‌های غرب کشور و دومین دوره در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با حضور ۲۶ تیم از دانشگاه‌های کشور در دو حوزه غیرصنعتی و صنعتی در دانشگاه رازی برگزار گردید. مرکز آپا دانشگاه رازی پس از برگزاری هر دوره افراد برتر را جذب و هم‌اکنون مشغول فعالیت با مرکز می‌باشند.

او گفت : اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎدﮔﻰ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺪه ﻫﺎى ﻧﻮ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و روﯾﺪادﻫﺎى ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼم ﻣﻰدارد .

حسنی موارد برجسته فعالیت‌های مرکز آپا دانشگاه رازی تولید نرم‌افزار آموزش تست نفوذ برنامه‌های کاربردی سایمان و ارائه به صورت رایگان تولید ابزار تحت وب سایت‌بان برای پایش سلامت پورتال‌های سازمانی (site-baan.ir) همکاری مستمر با اداره کل پدافند غیرعامل استان در جهت ارزیابی امنیتی ادارات و سازمان‌های استان کسب مقام چهارم در مسابقه کشف آسیب‌پذیری‌های شبکه آپانت، خرداد ۱۳۹۶ کسب مقام چهارم در پنجمین دوره مسابقات ملی فتح پرچم، بهمن ۱۳۹۷ کسب رتبه ۱۹ جهانی در مسابقات PeaCTF۲۰۱۹ تیر ۱۳۹۸ کسب رتبه ۶ ملی در رتبه‌بندی جهانی CTFTime در سال ۲۰۱۹ کسب رتبه ۱ ملی در رتبه‌بندی جهانی CTFTime در سال ۲۰۲۰ حمایت از پایان‌نامه‌های ارشد اعلام کرد .

انتهای پیام/د

سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر