استفتائات رهبری؛

شرایط وجوب قصر بر مسافر در نماز‌های چهار رکعتی کدام است؟

وجوب قصر فقط در خصوصِ نماز‌های روزانه چهار رکعتی است که عبارت از نماز‌های ظهر و عصر و عشا است و نماز صبح و مغرب قصر نمی‌شود.

پاسخ: آیا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نماز‌های فریضه می‌شود یا اختصاص به بعضی از آن‌ها دارد؟

پاسخ: وجوب قصر فقط در خصوصِ نماز‌های روزانه چهار رکعتی است که عبارت از نماز‌های ظهر و عصر و عشا است و نماز صبح و مغرب قصر نمی‌شود.

سوال: شرایط وجوب قصر بر مسافر در نماز‌های چهار رکعتی کدام است؟

پاسخ: امور هشتگانه ذیل است:
۱. سفر او به مقدار مسافت شرعی باشد یعنی رفتن یا برگشتن و یا رفت و برگشت او روی هم هشت فرسخ شرعی باشد، مشروط به این که رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد.
۲. از اول مسافرت قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد، بنا بر این اگر از ابتدا قصد پیمودن هشت فرسخ را نداشته و یا قصد پیمودن کمتر از آن را داشته باشد و بعد از رسیدن به مقصد تصمیم بگیرد به جایی برود که فاصله آن با مکان اول کمتر از مسافت شرعی است، ولی از منزل تا آن جا به اندازه مسافت شرعی است، باید نمازش را تمام بخواند.
۳. در بین راه از قصد خود مبنی بر پیمودن مسافت شرعی برنگردد، بنابر این اگر در بین راه، پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا مردد شود، حکم سفر بعد از آن بر او جاری نمی‌شود، و نماز‌هایی را که به صورت قصر خوانده، بنابر احتیاط واجب باید دوباره به صورت تمام بخواند.
۴. قصد قطع سفر در اثنای پیمودن مسافت شرعی با عبور از وطن خود یا جایی که می‌خواهد ده روز یا بیشتر در آن جا بماند، نداشته باشد.
۵. سفر از نظر شرعی برای او جایز باشد، بنا بر این اگر سفر معصیت و حرام باشد، اعم از این که خودِ سفر حرام باشد مثل فرار از جنگ یا هدف از سفر، کار حرامی باشد مثل سفر برای راهزنی، حکم سفر را ندارد و نماز تمام است.
۶. مسافر از کسانی که خانه بدوش هستند، نباشد مانند بعضی از صحرانشینان که محل زندگی ثابتی ندارند، بلکه در بیابان‌ها گردش می‌کنند و هر جا آب و علف و چراگاه پیدا کنند، می‌مانند.
۷. مسافرت را شغل خود قرار نداده باشد مانند باربر، راننده و ملوان و ... و کسی که شغل او در سفر است، ملحق به اینهاست.
۸. به حدّ ترخّص برسد و منظور از حد ترخص مکانی است که در آنجا صدای اذان متعارف و بدون بلندگوی شهر شنیده نمی‌شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.