خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت گوشت گرم گوساله و گوسفندی

قلوه گاه بی استخوان گوسفندی

قلوه گاه بی استخوان گوسفندی

قیمت مصوب: 65,000 تومان

قلوه گاه بی استخوان گوسفندی

قیمت مصوب: 65,000 تومان

راسته با استخوان گوسفندی

راسته با استخوان گوسفندی

قیمت مصوب: 86,500 تومان

راسته با استخوان گوسفندی

قیمت مصوب: 86,500 تومان

کف دست گوسفندی با ماهیچه

کف دست گوسفندی با ماهیچه

قیمت مصوب: 92,800 تومان

کف دست گوسفندی با ماهیچه

قیمت مصوب: 92,800 تومان

ران کامل ممتاز گوسفندی

ران کامل ممتاز گوسفندی

قیمت مصوب: 93,800 تومان

ران کامل ممتاز گوسفندی

قیمت مصوب: 93,800 تومان

سردست پاک کرده گوساله

سردست پاک کرده گوساله

قیمت مصوب: 89,000 تومان

سردست پاک کرده گوساله

قیمت مصوب: 89,000 تومان

ران پاک کرده گوساله

ران پاک کرده گوساله

قیمت مصوب: 92,000 تومان

ران پاک کرده گوساله

قیمت مصوب: 92,000 تومان

راسته پاک کرده گوساله

راسته پاک کرده گوساله

قیمت مصوب: 99,800 تومان

راسته پاک کرده گوساله

قیمت مصوب: 99,800 تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

قیمت مصوب: 85,500 تومان

گردن گوسفندی

قیمت مصوب: 85,500 تومان

گردن گوساله

گردن گوساله

قیمت مصوب: 82,500 تومان

گردن گوساله

قیمت مصوب: 82,500 تومان

قلوه گاه گوساله

قلوه گاه گوساله

قیمت مصوب: 63,000 تومان

قلوه گاه گوساله

قیمت مصوب: 63,000 تومان

قلم گوساله

قلم گوساله

قیمت مصوب: 6,800 تومان

قلم گوساله

قیمت مصوب: 6,800 تومان

فیله پاک کرده گوساله

فیله پاک کرده گوساله

قیمت مصوب: 110,000 تومان

فیله پاک کرده گوساله

قیمت مصوب: 110,000 تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

قیمت مصوب: 85,000 تومان

سردست گوسفندی

قیمت مصوب: 85,000 تومان

دمبالیچه گوسفندی

دمبالیچه گوسفندی

قیمت مصوب: 52,000 تومان

دمبالیچه گوسفندی

قیمت مصوب: 52,000 تومان

دمبالیچه گوساله

دمبالیچه گوساله

قیمت مصوب: 54,300 تومان

دمبالیچه گوساله

قیمت مصوب: 54,300 تومان

ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله

قیمت مصوب: 92,000 تومان

ماهیچه گوساله

قیمت مصوب: 92,000 تومان

شقه لاشه گوسفندی

شقه لاشه گوسفندی

قیمت مصوب: 85,000 تومان

شقه لاشه گوسفندی

قیمت مصوب: 85,000 تومان

نیم شقه سردست گوسفند

نیم شقه سردست گوسفند

قیمت مصوب: 85,000 تومان

نیم شقه سردست گوسفند

قیمت مصوب: 85,000 تومان

نیم شقه ران گوسفندی

نیم شقه ران گوسفندی

قیمت مصوب: 86,000 تومان

نیم شقه ران گوسفندی

قیمت مصوب: 86,000 تومان

سرسینه گوساله

سرسینه گوساله

قیمت مصوب: 155,000 تومان

سرسینه گوساله

قیمت مصوب: 155,000 تومان

قیمت فروش گوشت گرم گوساله و گوسفندی بر اساس نرخ میادین میوه و تره‌بار جمع آوری شده است.