خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت روغن

روغن سیاه‌دانه

روغن سیاه‌دانه

60 میلی لیتر: 20,000 تومان

500 میلی لیتر: 120,000 تومان

روغن سیاه‌دانه

60 میلی لیتر: 20,000 تومان

500 میلی لیتر: 120,000 تومان

روغن تخمه کدو

روغن تخمه کدو

60 میلی لیتر: 17,000 تومان

500 میلی لیتر: 63,000 تومان

روغن تخمه کدو

60 میلی لیتر: 17,000 تومان

500 میلی لیتر: 63,000 تومان

 

 

روغن تخمه آفتابگردان

روغن تخمه آفتابگردان

60 میلی لیتر: 7,000 تومان

500 میلی لیتر: 31,000 تومان

روغن تخمه آفتابگردان

60 میلی لیتر: 7,000 تومان

500 میلی لیتر: 31,000 تومان

 

 

 

روغن کرچک

روغن کرچک

60 میلی لیتر: 9,000 تومان 

500 میلی لیتر: 32,000 تومان

روغن کرچک

60 میلی لیتر: 9,000 تومان 

500 میلی لیتر: 32,000 تومان

روغن بذر کتان

روغن بذر کتان

60 میلی لیتر: 10,000 تومان

500 میلی لیتر: 38,500 تومان

روغن بذر کتان

60 میلی لیتر: 10,000 تومان

500 میلی لیتر: 38,500 تومان

 

 

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

60 میلی لیتر: 21,000 تومان

500 میلی لیتر: 90,000 تومان

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

60 میلی لیتر: 21,000 تومان

500 میلی لیتر: 90,000 تومان

 

 

 

 

روغن مغز بادام زمینی

روغن مغز بادام زمینی

60 میلی لیتر: 7,000 تومان

500 میلی لیتر: 27,000 تومان

روغن مغز بادام زمینی

60 میلی لیتر: 7,000 تومان

500 میلی لیتر: 27,000 تومان

روغن جوانه ذرت

روغن جوانه ذرت

60 میلی لیتر: 9,000 تومان

روغن جوانه ذرت

60 میلی لیتر: 9,000 تومان

روغن کنجد

روغن کنجد

60 میلی لیتر: 6,000 تومان

500 میلی لیتر: 31,000 تومان

روغن کنجد

60 میلی لیتر: 6,000 تومان

500 میلی لیتر: 31,000 تومان

روغن مغز فندق

روغن مغز فندق

60 میلی لیتر: 35,000 تومان

500 میلی لیتر: 140,000 تومان

روغن مغز فندق

60 میلی لیتر: 35,000 تومان

500 میلی لیتر: 140,000 تومان

 

 

روغن مغز پسته

روغن مغز پسته

60 میلی لیتر: 45,000 تومان

500 میلی لیتر: 150,000 تومان

روغن مغز پسته

60 میلی لیتر: 45,000 تومان

500 میلی لیتر: 150,000 تومان

 

 

 

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

60 میلی لیتر: 25,000 تومان

500 میلی لیتر: 125,000 تومان

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

60 میلی لیتر: 25,000 تومان

500 میلی لیتر: 125,000 تومان

 

 

 

 

روغن هسته انگور

روغن هسته انگور

60 میلی لیتر: 13,000 تومان

500 میلی لیتر: 45,000 تومان

روغن هسته انگور

60 میلی لیتر: 13,000 تومان

500 میلی لیتر: 45,000 تومان

 

 

 

روغن نارگیل

روغن نارگیل

60 میلی لیتر: 14,000 تومان

500 میلی لیتر: 60,000 تومان

روغن نارگیل

60 میلی لیتر: 14,000 تومان

500 میلی لیتر: 60,000 تومان

 

 

 

روغن مغز گردو سفید

روغن مغز گردو سفید

60 میلی لیتر: 22,000 تومان

500 میلی لیتر: 110,000 تومان

روغن مغز گردو سفید

60 میلی لیتر: 22,000 تومان

500 میلی لیتر: 110,000 تومان

 

روغن هسته انار

روغن هسته انار

60 میلی لیتر: 23,000 تومان

500 میلی لیتر: 84,000 تومان

روغن هسته انار

60 میلی لیتر: 23,000 تومان

500 میلی لیتر: 84,000 تومان

 

 

 

قیمت فروش انواع روغن گیاهی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.