مشخصات استادیوم
نام استادیوم: زاگرب
قاره: اروپا
کشور: کرواسی
شهر: زاگرب
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: