مشخصات استادیوم
نام استادیوم: امان
قاره: آسیا
کشور: اردن
شهر: امان
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: