مشخصات استادیوم
نام استادیوم: هانوی
قاره: آسیا
کشور: ویتنام
شهر: هانوی
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: