مشخصات استادیوم
نام استادیوم: بیروت
قاره: آسیا
کشور: لبنان
شهر: بیروت
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: