مشخصات استادیوم
نام استادیوم: بغداد
قاره: آسیا
کشور: عراق
شهر: بغداد
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: