مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ریاض
قاره: آسیا
کشور: عربستان سعودی
شهر: ریاض
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: