مشخصات استادیوم
نام استادیوم: الجزیره
قاره: آفریقا
کشور: الجزایر
شهر: الجزیره
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: