مشخصات استادیوم
نام استادیوم: لوئیجی فراری
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: جنوا
گنجایش: ۳۶۷۰۳ نفر