مشخصات استادیوم
نام استادیوم: استاد پیر مائوروی
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: لیل
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: