مشخصات استادیوم
نام استادیوم: پارک ده پرنس
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: پاریس
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: