مشخصات استادیوم
نام استادیوم: راین انرژی
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: کلن
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: