مشخصات استادیوم
نام استادیوم: اتحاد
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: منچستر
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: