مشخصات استادیوم
نام استادیوم: امام رضا
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: مشهد
گنجایش: ۳۰۵۰۰ نفر