مشخصات استادیوم
نام استادیوم: آلیانز ریویرا
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: نیس
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: