مشخصات استادیوم
نام استادیوم: تختی آبادان
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: بندرعباس
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: