مشخصات استادیوم
نام استادیوم: یان بریدل
قاره: اروپا
کشور: بلژیک
شهر: بروخه
گنجایش: ۰ نفر