مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ورزشگاه تختی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: جم
گنجایش: ۱۰۰۰۰ نفر
توضیحات: