مشخصات استادیوم
نام استادیوم: شهید وطنی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: قائم شهر
گنجایش: ۱۵۰۰۰ نفر