مشخصات استادیوم
نام استادیوم: شهید دستگردی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: تهران
گنجایش: ۸۲۵۰ نفر