مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ایران خودرو
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: تهران
گنجایش: ۱۰۰۰ نفر