مشخصات استادیوم
نام استادیوم: المپیک رادس
قاره: آفریقا
کشور: تونس
شهر: تونس
گنجایش: ۶۵۰۰۰ نفر