مشخصات استادیوم
نام استادیوم: مادرید
قاره: اروپا
کشور: اسپانیا
شهر: مادرید
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: