مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ال منزا
قاره: آفریقا
کشور: تونس
شهر: تونس
گنجایش: ۴۵۰۰۰ نفر