مشخصات استادیوم
نام استادیوم: برلین
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: برلین
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: