برچسب :

تلاوت

تلاوت مجلسی آیات51-81 سوره نحل توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۷۵۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸


تلاوت مجلسی آیات 1-31 سوره نحل توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۷۵۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


تلاوت مجلسی آیات1-14 سوره مومنون توسط ابوالعینین شعیشع قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۷۵۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


تلاوت مجلسی آیات 1-8سوره شمس توسط ابوالعینین شعیشع قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۷۴۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۵


تلاوت مجلسی آیات23-51 سوره اسراء توسط استاد مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۷۲۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 15-38توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۷۰۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات1-40 سوره اسراء توسط استاد مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۶۹۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 41-46سوره نور با صدای عباس امام جمعه قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۶۸۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


تلاوت مجلسی آیات 70-82سوره اسرا مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۶۷۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات32-58سوره مائده توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۶۶۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۸


تلاوت مجلسی آیات سوره توسط مصطفی اسماعيل اسراء قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۶۵۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۷


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 87-95توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۶۲۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵


تلاوت مجلسی آیات ۳۱-۴۸ سوره ابراهیم توسط مصطفی اسماعیل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۶۰۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳


تلاوت مجلسی آیات17-27سوره روم توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۵۸۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


تلاوت مجلسی آیات 1-31 سوره مریم توسط عبدالمنعم طوخی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۵۷۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۱


تلاوت مجلسی آیات1-12 سوره تحریم توسط محمد احمد شبیب قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۵۶۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰


تلاوت مجلسی آیات47-82 سوره اعراف توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۵۴۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹


تلاوت مجلسی آیات 24-27سوره الرحمن توسط مصطفی اسماعیل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۵۴۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


تلاوت مجلسی آیات68-88 سوره قصص توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۵۳۱۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷


تلاوت مجلسی آیات1-12 سوره تحریم توسط متولی عبدالعال قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۵۱۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶