فیلم کلاس فارسی پایه پنجم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۷۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


فیلم کلاس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۷۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


فیلم کلاس علوم و تفکر پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۷۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


فیلم کلاس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۷۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۷۱۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۷۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


فیلم کلاس ریاضی پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۷۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


فیلم کلاس ادبیات و نگارش پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۷۰۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


فیلم کلاس فیزیک ۳ پایه ۱۲ که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس فیزیک پایه ۱۱ که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس زمین شناسی پایه یازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس ریاضی ۱ پایه ۱۰ که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس ریاضی ۳ پایه ۱۲ تجربی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس فارسی پایه ششم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس هدیه‌های آسمانی پایه پنجم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه چهارم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس هدیه‌های آسمانی پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


فیلم کلاس ریاضی پایه اول ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۹۶۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸