فیلم کلاس جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۳۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


فیلم کلاس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۳۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


فیلم کلاس زبان انگلیسی ۲ پایه یازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۳۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


فیلم کلاس انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۲۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


فیلم کلاس فلسفه ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۲۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


فیلم کلاس عربی، زبان قرآن ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۹۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


فیلم کلاس دین و زندگی ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۹۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


فیلم کلاس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۷۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


فیلم کلاس فلسفه ۱ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۶۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


فیلم کلاس زبان انگلیسی ۲ پایه یازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۵۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


فیلم کلاس انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۴۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


فیلم کلاس روان شناسی پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۳۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


فیلم کلاس دین و زندگی ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۳۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


فیلم کلاس فارسی ۲ پایه یازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۰۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


فیلم کلاس تاریخ ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۰۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


فیلم کلاس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۶۹۲۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


فیلم کلاس فلسفه ۱ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۶۹۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


فیلم کلاس جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۶۸۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


فیلم کلاس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۶۷۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


فیلم کلاس زبان انگلیسی ۲ پایه یازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۶۷۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸