فیلم کلاس فارسی ۱ پایه دهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۰۱۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


فیلم کلاس دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۰۱۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


فیلم کلاس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۰۰۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


فیلم کلاس عربی زبان قرآن ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۰۰۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


فیلم کلاس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۸۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷


فیلم کلاس اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۷۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


فیلم کلاس جامعه شناسی ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۶۲۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


فیلم کلاس جغرافیای ایران پایه دهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۶۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


فیلم کلاس منطق و فلسفه پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۴۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


فیلم کلاس علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۴۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


فیلم کلاس فارسی ۱ پایه دهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۳۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


فیلم کلاس دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۳۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


فیلم کلاس عربی زبان قرآن ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۲۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


فیلم کلاس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۰۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


فیلم کلاس اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۸۹۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


فیلم کلاس تاریخ ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۸۹۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


فیلم کلاس جامعه شناسی ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۸۷۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


فیلم کلاس جغرافیای ایران پایه دهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۸۷۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


فیلم کلاس علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۸۶۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


فیلم کلاس فارسی ۱ پایه دهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۸۵۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶