فیلم کلاس درس جامعه شناسی پایه ١٠ مرور درس ۱ تا ٣ رشته ادبیات و علوم انسانی مقطع متوسطه دوم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم کلاس ریاضی (مبحث کاربرد مشتق) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی مقطع متوسطه دوم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم کلاس عربی درس ٢ پایه ١٢ تمام رشته‌ها مقطع متوسطه دوم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم کلاس هدایت تحصیلی مقطع متوسطه اول که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم کلاس ریاضی دست سازه‌ها مقطع متوسطه اول که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم کلاس قصه، بازی و تفکر ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم ایستگاه مهارت و فناوری ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


فیلم کلاس درس ریاضی پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی مقطع متوسطه دوم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۳۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس درس زیست شناسی ۲ رشته علوم تجربی مقطع متوسطه دوم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۳۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس درس فیزیک پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی مقطع متوسطه دوم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۳۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس آموزش تلفیقی مقطع متوسطه اول که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۲۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس با هم بسازیم (ساخت مولدهای برق مستقیم و متناوب) ویژه مقطع متوسطه اول که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۲۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس قصه، بازی و تفکر ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۲۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس ایستگاه مهارت و فناوری ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۲۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی ویژه دانش آموزان ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۲۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


فیلم کلاس درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک مقطع متوسطه دوم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۱۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


فیلم کلاس درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی مقطع متوسطه دوم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۱۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


فیلم کلاس درس منطق پایه ۱۰ علوم انسانی مقطع متوسطه دوم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۱۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


فیلم کلاس هدایت تحصیلی مقطع متوسطه اول که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۱۱۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴