فیلم کلاس هندسه ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۱۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


فیلم کلاس هندسه ۳ پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۱۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


فیلم کلاس دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۱۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


فیلم کلاس علوم و فنون ادبی ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۱۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


فیلم کلاس زبان خارجه ۲ پایه یازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۱۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


فیلم کلاس علوم و فنون ادبی ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۱۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


فیلم کلاس نگارش ۲ پایه یازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۱۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


فیلم کلاس تاریخ ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۱۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


فیلم کلاس ریاضی و آمار یک پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۱۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


فیلم کلاس فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۰۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


فیلم کلاس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۰۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


فیلم کلاس دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۰۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


فیلم کلاس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۰۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


فیلم کلاس جغرافیا ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۰۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


فیلم کلاس تاریخ یک پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۰۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


فیلم کلاس فلسفه یک پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۰۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


فیلم کلاس هندسه ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۰۹۶۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸


فیلم کلاس حسابان ۲ پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۰۹۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸


فیلم کلاس زبان خارجه ۳ پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۰۹۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸


فیلم کلاس علوم تجربی متوسطه اول پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۰۹۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸