انتخاب مرحله
انتخاب گروه انتخاب هفته
جدول مسابقات
تيم تاریخ هفته نتیجه ست پوئن استادیوم وضعیت گزارش
میزبان مهمان یک دو سه چهار پنج
۱ ایتالیا فرانسه ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ - ۱۷:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 55 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۲ برزیل مکزیک ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ - ۱۹:۰۵ ۱ ۳ - ۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۴ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ 98 - 76 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۳ آمریکا کانادا ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ - ۰۰:۳۵ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 63 - 75 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۴ فرانسه مکزیک ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ - ۱۹:۰۵ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۲ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 52 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۵ ایتالیا آمریکا ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ - ۲۲:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۷ - ۲۶ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 97 - 97 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۶ برزیل کانادا ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ - ۰۶:۰۵ ۱ ۳ - ۱ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 99 - 83 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۷ کانادا فرانسه ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ - ۰۰:۳۵ ۱ ۰ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 54 - 75 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۸ ایتالیا مکزیک ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ - ۰۴:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۱۳ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 47 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۹ برزیل آمریکا ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ - ۰۶:۰۵ ۱ ۱ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 88 - 95 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۰ آمریکا فرانسه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ - ۰۰:۳۵ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۲ ۱۴ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ 89 - 91 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۱ کانادا مکزیک ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ - ۰۴:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۳ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 55 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۲ برزیل ایتالیا ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ - ۰۶:۰۵ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ 85 - 98 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۳ آمریکا مکزیک ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ - ۱۹:۰۵ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۱ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 53 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۴ ایتالیا کانادا ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ - ۰۴:۰۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ 86 - 91 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۵ برزیل فرانسه ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ - ۰۶:۰۵ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 97 - 90 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
جدول عملکرد
تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
0
3
1
3
2
3
برده باخته نسبت برده باخته نسبت
۱ ایتالیا ۱۲ ۵ 4 1 ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱۳ ۵ 2.60 ۴۳۱ ۳۷۵ 1.15
۲ کانادا ۹ ۵ 3 2 ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱۰ ۷ 1.43 ۳۷۸ ۳۷۸ 1.00
۳ آمریکا ۹ ۵ 3 2 ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱۰ ۸ 1.25 ۴۱۹ ۴۰۴ 1.04
۴ برزیل ۹ ۵ 3 2 ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۱ ۹ 1.22 ۴۶۷ ۴۴۲ 1.06
۵ فرانسه ۶ ۵ 2 3 ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۸ ۹ 0.89 ۳۸۶ ۳۶۷ 1.05
۶ مکزیک ۰ ۵ 0 5 ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۰ ۱ ۱۵ 0.07 ۲۸۳ ۳۹۸ 0.71
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.