« شایسته واعظ »، زن 30 ساله افغان، اولین زن افغانستانی است که با هواپیمای یک موتوره سبک، پرواز به دور جهان را انجام داد.
کد خبر: ۶۲۶۹۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


یـک بانـوی خلبـان افغانسـتانی بـه تنهایـی پـرواز بـرای دور زدن جهـان را شـروع کـرده و امیـدوار اســت، جوانتریــن بانــو در تاریــخ باشــد کــه بــه تنهایــی بــه اطــراف جهــان دور میزنــد.
کد خبر: ۶۰۹۰۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷