باشگاه خبرنگاران -برجام آن روزها و این روزها در گفتگو با سخنگوی سازمان انرژی اتمی
عقربه شفافیت روی «۱۰:۱۰ دقیقه»؛
۱۴ . مرداد . ۱۳۹۷ ۲۲:۱۰
باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت