باشگاه خبرنگاران -صریح و شفاف با طراح طرح های مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
۰۴ . شهريور . ۱۳۹۷ ۲۲:۱۰
باشگاه خبرنگاران -از مبارزه با مفاسد اقتصادی چه خبر؟
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
۲۸ . مرداد . ۱۳۹۷ ۲۲:۱۰
باشگاه خبرنگاران -صریح و بی پرده با وزیر آموزش و پرورش درباره مطالبات معلمان و دانش آموزان
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
۲۱ . مرداد . ۱۳۹۷ ۲۲:۱۰
باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت