شرکت تیم موج سواری افغانستان در مسابقات قهرمانی جهان

افریـــدون آمـــو، جـــوان افغانســـتانی آلمانی در مســـابقات قهرمانـــی موج ســـواری در فرانســـه بـــه نمایندگـــی از افغانســـتان شـــرکت میکنـــد .

شرکت تیم موج سواری افغانستان در مسابقات قهرمانی جهانبه گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، تیـــم افغانســـتان در مســـابقات جهانـــی موج ســـواری در فرانســـه بســـیار کوچــک اســت. ایــن تیــم متشــکل از تنهــا یــک نفــر اســت.

افریــدون آمـــو اولیـــن موج ســـوار افغانســـتانی در مســـابقات قهرمانـــی جهانـــی اســـت کـــه امـــروز شـــنبه در بیاریتـــز فرانســـه برگـــزار میشـــود شرکت می کند.

وی نخســـتین موجســـوار در تاریـــخ افغانســـتان اســـت. آمـــو بـــه خبرگـــزاری آلمانـــی دی پـــی ای گفتـــه اســـت: "مـــن آنقـــدر هـــم در موجســـواری خـــوب نیســـتم.

مـــن تنهـــا در میـــان افغانســـتانیها بســـیار خـــوب هســـتم کـــه رقیبهـــای زیـــادی نـــدارم”.

بـــرای او، مهمتـــر از همـــه، حضـــور در ایـــن مســـابقات بـــرای افغانســـتان اســـت.

افریـــدون آمـــو در 2 ســـال اخیـــر در نخســـتین و تنهـــا مســـابقات قهرمانـــی موج ســـواری افغانســـتانیها خـــود را بـــرای ایـــن مســـابقات آمـــاده کـــرده اســـت.

در ایـــن مســـابقات، 15 موج ســـوار افغانســـتانی، 2 تابعیتـــه از کشـــورهای کانـــادا، اســـترالیا و سراســـر اروپـــا شـــرکت کردنـــد و افریـــدون آمـــو در آن نفـــر اول شـــد.

والدیــن آمــو در ســال 1992 از جنــگ داخلــی کــه کابــل را بــه خــاک و خاکســتر تبدیــل کــرد، از افغانســتان آواره شــده و بــه آلمــان پناهنــده شـــدند.

 آمـــو در شـــهر گوتینگـــن آلمـــان بـــه کودکســـتان رفـــت، امـــا بعدهـــا در برلیـــن در ســـه رشـــتۀ حقـــوق، علـــوم فرهنگـــی و طراحـــی تحصیـــل کـــرد.

 آمـــو عـــلاوه بـــر ایـــن، صخره نـــوردی میکنـــد، طبـــل مینـــوازد، عضـــو یـــک انجمـــن شـــطرنج اســـت و بـــه عنـــوان یـــک مشـــاور حقوقـــی بـــه پناهجویـــان افغانســـتان کمـــک میکنـــد.

آمـــو در نظـــر دارد تـــا موج ســـواری را بـــه افغانســـتان ببـــرد. انجمـــن موج ســـواران افغانســـتان کـــه ریاســـتش بـــه عهـــدۀ آقـــای آمـــو اســـت، میخواهـــد زمانـــی در افغانســـتان یـــک تیـــم موج ســـواری جوانـــان را ایجـــاد کنـــد تـــا دورنمایـــی بـــرای آنـــان خلـــق شـــود.


انتهای پیام/

برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار